Antwort Který zákon stanoví požadavky na výši pracovní doby? Weitere Antworten – Co je paragraf 49 zákoníku práce

Který zákon stanoví požadavky na výši pracovní doby?
1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru (§ 49) Dohoda o rozvázání pracovního poměru patří mezi formálně nejjednodušší způsoby rozvázání pracovního poměru, jehož použití není zákonem omezeno. Pracovní poměr v tomto případě končí se souhlasem obou účastníků pracovního poměru, tj. zaměstnance a zaměstnavatele.§ 55 – Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Co je paragraf 52 zákoníku práce : Zákoník práce paragraf 52. Výpověď ze strany zaměstnavatele musí splňovat podmínky paragrafu 52 zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. Neplatnost výpovědi může vyslovit pouze soud, na který se dotčený zaměstnanec obrátí. Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit.

Co je paragraf 53

U okamžitého zrušení pracovního poměru (paragraf 53) navíc platí, že zaměstnavatel tak smí učinit jen v určité lhůtě – do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, a nejpozději do roka ode dne, kdy důvod vznikl.

Co je paragraf 48 : Dle tohoto paragrafu může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď například v případě, že zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci.

§ 56 – Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem : Zákoník práce – 262/2006 Sb. Zákony.centrum.cz.

§ 77 – Společné ustanovení

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci.

Co je paragraf 54

§ 54Výjimečný trest

(1) Výjimečným trestem se rozumí jednak trest odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let, jednak trest odnětí svobody na doživotí. Výjimečný trest může být uložen jen za zvlášť závažný zločin, u něhož to trestní zákon dovoluje.§ 69Náhradní trest odnětí svobody

(1) Ukládá-li soud peněžitý trest, stanoví pro případ, že by ve stanovené lhůtě nebyl vykonán, náhradní trest odnětí svobody až na čtyři léta. Náhradní trest nesmí však ani spolu s uloženým trestem odnětí svobody přesahovat horní hranici trestní sazby.2.2.3 Odstupné (§ 67 a 68 ZP) Odstupné představuje jednorázový peněžitý příspěvek, který má zaměstnanci pomoci překlenout (často složitou) sociální situaci, v níž se ocitl proto, že bez svého zavinění ztratil dosavadní práci.

Zákon o sociálních službách – § 61

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Co znamená paragraf 66 : § 66 – Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Co je paragraf 142 : (1) Mzdu nebo plat je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplácet v zákonných penězích. (2) Mzda nebo plat se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. (3) Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty nebo není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

Co je paragraf 66

Zákoník práce – § 66

Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. (2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží.