Antwort Co je to Síť IT? Weitere Antworten – Jaké jsou druhy síti

Co je to Síť IT?
Existuje pět hlavních kategorií dělení počítačových sítí podle rozsáhlosti:

  • osobní sítě – PAN (Personal Area Network),
  • lokální sítě – LAN (Local Area Network),
  • metropolitní sítě – MAN (Metropolian Area Network),
  • rozsáhlé sítě – WAN (Wide Area Network),
  • globální sítě – GAN (Global Area Network).

Síť TT má jeden bod přímo uzemněný a neživé části elektrických zařízení jsou v této síti spojeny se zemniči nezávislými na zemničích sítě. V sítích TT jsou chráněné neživé části připojeny na ochranný vodič, který není s uzemněným středem zdroje spojen přímo, ale přes zem.1.4.5 Síť TT

Uzel sítě je přímo uzemněný (T), neživé části jsou též přímo uzemněné samostatným uzemněním nezávislým na uzemněném bodu sítě. Tato síť se používá např. na staveništích.

Jak musí být provedeno zapojení živých částí v síti IT : – Živé části musí být izolovány od země nebo spojeny se zemí přes dostatečně vysokou impedanci. V případě jedné poruchy mezi živou a neživou částí se automatické odpojení nevyžaduje. – Neživé části musí být uzemněny individuálně, po skupinách nebo společně. Musí být splněna podmínka (ve střídavých sítích) RA×Id≤50V.

Co znamená síť IT

Síť IT a TT

Síť IT má všechny živé části izolované od země nebo jeden pól je spojený se zemí přes velkou impedanci. Neživé části elektrických zařízení jsou spojeny pomocí ochranného uzemnění přímo se zemí buď jednotlivě, nebo po skupinách. Nabízí nejlepší možné řešení bezproblémového provozu systému.

Jaké jsou počítačové sítě : Počítačové sítě se dělí podle řady kritérií. Například podle velikosti/měřítka na PAN (Personal Area Network), LAN (Local Area Network), CAN (Campus Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) či WAN (Wide Area Network). Podle technologie použité pro spojení zařízení na Ethernet, WLAN, apod.

síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně); síť TN-C-S je síť TN, jejíž první část je provedena jako síť TN-C a druhá část od bodu rozdělení jako síť TN-S.

Síť IT a TT

Síť IT má všechny živé části izolované od země nebo jeden pól je spojený se zemí přes velkou impedanci. Neživé části elektrických zařízení jsou spojeny pomocí ochranného uzemnění přímo se zemí buď jednotlivě, nebo po skupinách. Nabízí nejlepší možné řešení bezproblémového provozu systému.

Co je to vodič PEN

► Vodič PEN – vodič, který v sobě sdružuje funkce ochranného a středního vodiče. Je to pracovní vodič, ale funkce ochrany je nadřazena funkci středního vodiče. Proto se na něj vztahují předpisy jako na ochranný vodič. Neodborně a zastarale se mu říká „nulák“.Doposud byly proudové chrániče v domácnostech využívány jen omezeně, a to pro zapojení koupelen a venkovních spotřebičů, jako jsou čerpadla, sekačky a malé stavební stroje. Nově musí být proudovými chrániči vybaveny úplně všechny laikům přístupné zásuvky do 20 A v domovních instalacích.Počítačová síť je telekomunikační spojení umožňující vzájemnou komunikaci a výměnu dat propojených počítačů. Jde o souhrnné označení pro: hardware – tj. síťové prvky, kabely, switche, routery, apod.)

Internet je celosvětová počítačová síť, ve které spolu počítače komunikují pomocí protokolů TCP/IP. Mezi základní služby internetu patří WWW (HTTP, HTTPS), E-mail (SMTP, IMAP, POP3), Instant messaging, VoIP, FTP, DNS, NFS, GFS, Telnet, SSH, VNC, RDP, DHCP, SNMP a mnoho dalších.

Co je to internetová síť : Počítačová síť (anglicky computer network) je v informatice označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi počítači. Umožňují tak uživatelům komunikaci podle určitých pravidel, za účelem sdílení využívání společných zdrojů nebo výměny zpráv.

Jak se dělí sítě : Dělení dle velikosti:

LAN (local area network) – místní počítačová síť například v domácnosti či jedné budově (např. ethernet), MAN (metropolitan area network) – metropolitní síť propojující větší množství zařízení v městské zástavbě, WAN (wide area network) – rozlehlá síť spojující LAN a MAN sítě (např.

Co je TN s

síť TN-S je síť TN, ve které jsou ochranný vodič PE a střední pracovní vodič N vedeny samostatně (odděleně); síť TN-C-S je síť TN, jejíž první část je provedena jako síť TN-C a druhá část od bodu rozdělení jako síť TN-S.

Modrý vodič lze přeznačit a použít jako jiný vodič sítě. Nesmí se přeznačit zeleno-žlutě. Černý a hnědý vodič lze přeznačit a použít jako jiný vodič sítě. Nesmí se přeznačit zeleno-žlutě.Nechrání před zkratem nebo přehřátím vodičů. Jako doplněk k bezpečnostnímu systému by měl být spolu s RCD instalován elektrický jistič, a to alespoň jeden pro každý proudový chránič.

Co dělá chránič : Proudový chránič, anglickou zkratkou RCD (Residual Current Device), někdy slangově označován jako „fíčko“ (z německého „fehler I“) chrání proti zemním poruchovým proudům. Jeho smyslem je zabránit zásahu elektrickým proudem při porušení izolace nebo při náhodném přímém dotyku částí pod napětím.