Antwort Co je to hlavní kniha v účetnictví? Weitere Antworten – Co obsahuje účetní kniha

Co je to hlavní kniha v účetnictví?
Hlavní kniha

Zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují tyto informace: Zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha. Souhrnné obraty strany má dáti a dal účtů Zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.Účetní deník je seznamem všech účetních záznamů účetní jednotky. Záznamy můžeme do Účetního deníku pořizovat přímo, ale častěji vznikají přenosem z jiné agendy. Účetní deník je také jednou z hlavních knih, jejichž vedení nařizuje zákon o účetnictví.Zápis do účetního deníku musí splňovat tyto požadavky:

číslo řádku deníku, datum zápisu položky, druh a číslo dokladu, kterým byla položka do účetního deníku zanesena, podvojný účetní zápis – tedy účet, na který byl případ zachycen na stranu MD a účet, na který byl zanesen na stranu D.

Co je má dáti a dál : Na stranu má dáti připisujeme peníze, které nám přibývají, které vyděláváme, na stranu dal pak peníze, které ubývají, které utrácíme. Každý účetní případ na účtech se zapisuje na jeden řádek a zůstatek na účtu zjistíme, když odečteme stranu dal od strany má dáti.

Co to je hlavní kniha

Hlavní kniha je jedním ze základních dokumentů v účetnictví. Hlavní kniha musí obsahovat všechny syntetické účty používané v účetní jednotce. V hlavní knize se účetní zápisy uspořádají podle syntetických účtů z účtové osnovy, tedy systematicky podle věcného hlediska.

Co má obsahovat kniha : Musí obsahovat titul a podtitul, jméno autora. Může také obsahovat rok vydání a název nakladatelství. impresum – (též autorská tiráž, copyrightová stránka, nakladatelský záznam) je na druhé straně titulního listu a musí obsahovat copyright textu (ilustrací) a ISBN.

Do finančního deníku se zapisují všechny příjmy a výdaje, tedy platby v hotovosti i pohyby na bankovním účtu. Patří sem především příjmové doklady z pokladny, přijaté a vydané faktury, interní doklady nebo výpisy z bankovního účtu.

Roční účetní závěrku tvoří:

rozvaha (bilance), výkaz zisku a ztráty (výsledovka), cash flow (přehled o peněžních tocích) a přehled o změnách vlastního kapitálu – povinně vyžadován u auditovaných společností, příloha.

Co patří mezi náklady

Do nákladů patří: spotřebovaný materiál, prodané zboží, nakoupené služby, odpisy majetku (úprava hodnoty majetku vzhledem k opotřebení), daně, spotřeba energie, cestovní náklady, mzdy zaměstnanců, opravy a udržování majetku, zdravotní a sociální pojištění, dary, pokuty a penále, škody, bankovní poplatky, hrazené úroky, …Jestli máte alespoň základní znalosti účetnictví, pak nejspíš víte, že levá strana účtu se v odborné terminologii nazývá „Má dáti“ a pravá strana účtu „Dal“. Často se zapisují pomocí jednoduchých zkratek – MD a D. To asi víte taky.Každá kniha má konstrukční části: knižní blok, hřbet, předsádka, přídeští, desky, ořízka, obálka, přebal, klopa přebalu, kapitálek. Není nutné, aby měla kniha všechny. Kniha má také tištěné části: signet, patitul, frontispis, hlavní titul, vakát, kapitola, obsah, rejstřík, tiráž (autorská a technická).

Hlavní kniha musí obsahovat všechny syntetické účty používané v účetní jednotce. V hlavní knize se účetní zápisy uspořádají podle syntetických účtů z účtové osnovy, tedy systematicky podle věcného hlediska.

Co patří do daňové evidence : Do daňové evidence zaznamenáváme veškerý obchodní majetek, který má vliv na základ daně z příjmů. Jde o majetek firmy, který je třeba k podnikání, a získané finanční zdroje, které se podílí na jeho krytí. Dlouhodobý majetek má dobu použitelnosti delší než 1 rok, spotřebovává se postupně.

Co lze vyčíst z výsledovky : výsledovka ukazuje, jakého ekonomického výsledku za sledované období daný subjekt dosáhl – zda byl v zisku, nebo ve ztrátě. Výsledovka zachycuje výnosy a náklady a má předem danou strukturu.

Kde najít účetní výkazy

Chtěli bychom si firmu ale pořádně prověřit a podívat se do jejich účetních výkazů. Účetní výkazy firem najdeme na Justice.cz (https://justice.cz/). Hned nahoře je možnost Veřejný rejstřík a tam zadáme do políčka název subjektu. Tím se dostáváme k účetním výkazům (rozvaze a výsledovce) dané firmy.

Jedná se například o výdaje na mzdy zaměstnanců, výdaje na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, výdaje na zřízení pracovního místa, příspěvek na stravování (pokud je zaměstnanec přítomen během stanovené doby alespoň 3 hodiny a příspěvek je do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu).Náklady jsou definovány jako taková snížení aktiv, nebo zvýšení závazků, která snižují vlastní kapitál a nejedná se o transakci s vlastníky58. Uvedené vymezení opět vysvětluje, čím je náklad vyvolán (jak vzniká), ale nelze je chápat opačně – totiž tak, že každé snížení aktiv či vznik závazků je nákladem.

Co znamená česky Always : always {příslovce} vždy {přísl.}