Antwort Které stavby jsou typické pro renesanci? Weitere Antworten – Jaké jsou renesanční stavby

Které stavby jsou typické pro renesanci?
Vznikají nové typy světských staveb, jako je předměstská vila, zámek, palác nebo radnice. Městský dům ani zámek už nemá funkci obrannou, ale spíše reprezentativní. Vedle kamene se začaly užívat v mnohem větší míře cihly, stavby se zpravidla omítají a zdobí štukem nebo mramorovým obkladem.Renesance je znovuzrozením antiky. Jejím ústředním motivem, oproti končícímu středověku, je člověk. Renesance vychází a čerpá z antiky, přejímá antický ideál člověka i světa, člověka chápe jako svobodnou, nezávislou a plnohodnotnou bytost snaží se o obnovení přírodních hodnot a obrací svou pozornost k tomuto světu.HLAVNÍ RYSY RENESANČNÍHO SOCHAŘSTVÍ

 • osvobozování sochařství od architektury ⇒ nebylo podřizováno architektuře.
 • změna estetiky, hledání krásy.
 • pro sochy určené pro volné prostranství sílí tendence vytváření plastik harmonicky působících při pohledu z více stran.

Co přinesla světu renesance : Renesance přinesla nový pohled na svět, člověka a jeho místo v něm. Hlavním rysem tohoto období je humanismus, filozofický proud zdůrazňující důstojnost a hodnotu jednotlivce. V umění se Renesance projevila revolucí ve využívání perspektivy, proporcí a realistickém zobrazení lidské figury.

Jaký je rozdíl mezi barokem a renesancí

Výrazným prvkem barokního umění je pohyb. Zatímco renesanční umění je z tohoto hlediska statické, jeho ideálem je stavba vybudovaná na půdorysu kruhu, pak baroko je dynamické a jeho ideálem je ovál či elipsa. Barokní stavbu, sochu, kašnu atp. je nutné vnímat v pohybu – obcházet.

Jaký je rozdíl mezi humanismem a renesanci : Renesance se soustředí na pozemský svět a spěje k pohodlnému lidskému životu. Také zkoumá přírodu a rozvíjí vědu. Vedle uměleckého slohu renesance se vyvíjí i směr myšlenkový – HUMANISMUS, který se soustřeďuje na lidské vnímání a myšlení, schopnosti a dovednosti člověka.

V prvním období své tvorby tvořil především komedie (Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Komedie plná omylů, Veselé paničky windsorské, Mnoho povyků pro nic, Jak se vám líbí, Večer třikrálový aj.) historické hry (Jindřich VI., Richard III., Julius Caesar aj.).

Znaky renesance:

Typické byly štuky, sgrafito, mramorové obklady. Rytmus a symetrie – Fasády jsou členěny římsami, sloupy, pilastry či arkádovými ochozy. Půdorys je většinou pravoúhlý. Renesanční stavby jsou pro člověka mnohem lépe uchopitelnější, což je pravděpodobně i důsledek symetrie a rytmického členění.

Co je typické pro renesanční malířství

Renesanční malířství

 • začíná se používat plátno; rozšiřuje se olejomalba.
 • používá se fresková technika a sgrafita, zkouší se enkaustika.
 • zářivá teplá barevnost.
 • zásada symetrie, perspektiva, kompoziční forma = rovnostranný trojúhelník.

Jaké jsou znaky renesance Důraz na člověka: Takzvaný antropocentrismus klade důraz na člověka, který je ve středu všeho. Na jeho rozum, poznání i pozemský život. Renesanční člověk se vymaňuje ze středověkého způsobu myšlení a obrací zájem od Boha směrem k člověku (často sobě) samému.Typickými znaky baroka je okázalost, velkolepost, bohatství forem, dramatičnost, pohyb a energie. Důraz se dává na kontrasty, hru světel a stínů. V baroku rozlišujeme radikální baroko a klasicizující baroko. Můžeme pozorovat témata jako například zázračná zjevení, blaženost či mučednické smrti svatých.

Jeho charakteristické rysy – bohaté plastické tvary, dramatický pohyb, mohutný dojem a iluzivní výzdoba – se projevovaly především na monumentálních stavbách, které mají působit na diváka a prezentovat bohatství i moc stavebníka. Typickým materiálem barokních staveb jsou omítané cihly, doplňované kamenem.

Co je základní myšlenkou humanismu : Základem humanismu bylo literárně orientované vzdělání. Humanisté prosazovali radikální reformu školství, od které očekávali optimální rozvoj lidských schopností spojením vědění a ctnosti.

Čím se zabývá renesanční literatura : Renesanční humanistická literatura se nicméně důsledně vymezovala především vůči scholastice, která od 12. století ovládala evropské myšlení, a proti dominanci tradičních univerzitních disciplín (právo, lékařství, filosofie, teologie). Větší důležitost byla naopak přikládána gramatice, rétorice a poezii.

Co je typické pro barokní literaturu

Barokní literatura navazuje na antické a humanistické písemnictví, což ve spojení s důrazem na náboženství často vede k fantastickým analogiím a mísení motivů nebo postav klasického starověku či pohanství a motivů křesťanských.

Znaky realismu:

 • zobrazuje skutečnost pravdivě, bez příkras, zobrazuje skutečně existující věci a jevy.
 • nepracuje s klasicistními nebo romantickými estetickými ideály.
 • zavrhuje romantickou obrazotvornost, náladovost a snění
 • neusiluje o malebnost, ale o pravdu.
 • zobrazuje přítomnost, nikoliv minulost.

Za hlavní znaky secesního slohu se považuje ornamentálnost, plošnost a záliba v neobyčejných barvách a estetickém využití rozličných materiálů. Vláčný secesní ornament vyjadřuje zvláštní kvalitu secesního cítění, jež se vyhýbá citovým výkyvům i silnému vypětí vůle a tíhne k vyrovnané náladovosti.

Čím se projevuje renesanční pohled na svět : 1. Čím se projevuje renesanční pohled na svět Snaha o obrození společnosti na základě antických ideálů, zájem soustředěn na člověka, jeho osobnost a pozemskost.