Antwort Kdy se používá Who? Weitere Antworten – Kdy použít WHO a kdy WHOM

Kdy se používá Who?
Na rozdíl od češtiny, kde se některá vztažná zájmena mohou vztahovat jak na osoby, tak na věci, v angličtině se vztažná zájmena liší podle toho, zda se vztahují k osobám nebo věcem a zvířatům. WHO – se vztahuje k osobám. Má tři tvary: who, whose a tvar whom, který se užije po předložce.1. koho , komu , kterého ( v otázce ) po předložce a ve formální a psané angličtině I want to send a telegram .Např.: When I was home vs While I was home. When zdůrazňuje, že se to stalo v určitém čase, while zdůrazňuje, že se to stalo v průběhu něčeho. Vy jste to napsal takto a z toho mne plynulo, že říkáte, že jedno se používá s minulým (when-stalo se v určitém čase) a druhé s průběhovým (while-během nějaké doby).

Který v AJ : který

  1. ( při výběru ze souhrnu ap .) which ( one )
  2. ( vyjadřuje totožnost něčeho ) which , that , ( o osobách ) who.
  3. ( kterýkoli ) any , ( jakýkoli ) whichever , ( o osobách ) whoever Ať je to , který chce . Whichever it is .

Co to je whose

1. 2. čí ( v otázce ) Whose fault is it

Kam ve větě also : Slučovací spojka also

Spojku "ALSO" můžeme použít pouze ve větách kladných a umisťujeme ji buď na začátek věty nebo doprostřed věty, nikoli na konec.

whose {zájmeno} jejichž {zájm.}

V přítomném čase lze použít buď modál must nebo vazbu have to. Mezi nimi je však drobný významový rozdíl. Zatímco must vždy povinnost uděluje, přikazuje (povinnost vychází od mluvčího), have to ji pouze oznamuje (povinnost vychází z okolností, pravidel, či od jiných mluvčích).

Co znamená used to

Vazba "used to" má stejný význam jako užití modálního slovesa "would" pro opakující se děj v minulosti. Vazba "used to" se používá hlavně, chceme-li zdůraznit, že opakovanou činnost v minulosti již neděláme nebo naopak činnost, kterou jsme nedělávali, teď děláváme.Vztažné zájmeno WHICH

Vztažné zájmeno "WHICH" se překládá naprosto stejně jako vztažné zájmeno "WHO" – tedy "který" nebo "jenž". Rozdíl je pouze v použití. Vztažné zájmeno "WHICH" se totiž používá nikoli pro osoby, ale pro zvířata a neživé věci.Vztažné věty (případně také přívlastkové věty, v angličtině relative clauses nebo adjective clauses) jsou vedlejší věty, které rozvíjí nějaké podstatné jméno. Jsou to věty, které toto podstatné jméno blíže určují, nebo pouze obsahují informaci pro posluchače navíc.

Relative pronouns (vztažná zájmena):

– používáme je pro připojení vedlejší vztažné věty (vztažné věty jsou ty, které blíže popisují osoby, zvířata, věci – např. muž, který stojí na ulici; pes, který štěká;, kniha, kterou mám rád,…) WHO – používáme pro osoby – The boy who I met yesterday is very nice.

Kdy lze vynechat that : "That" často uvádí restriktivní vztažnou větu po slovech something, anything, everything, nothing, all nebo 3. stupni přídavného jména. Není-li podmětem vztažné věty, lze jej vynechat.

Jak nahradit and : Namísto souřadící spojky AND lze použít conjunctive adverbs “further(more)/moreover/additionally/besides”, namísto BUT např. “however/nevertheless/nonetheless/still”.

Jak poskládat německou větu

Podmět –> (část) přísudek –> příslovečné určení (času, místa), předmět apod. Ich lebe in Prag. Deine Eltern sind wirklich sehr nett.

Can znamená 'moci', proto COULD znamená 'mohl bych'. Sloveso shall se v dnešní běžné angličtině tak často nepoužívá. Mírně pokročilí by snad měli znát jen to, že se používá v otázce první osoby a vyjadřuje jakousi nabídku (otázku, zda 'máte' něco udělat).Slůvko though/'ðəʊ/ patří mezi spojky přípustkových vět. Má stejný význam jako although/ɔ:l'ðəʊ/ nebo even though/ˌi:vən'ðəʊ/ , tedy ačkoli, i když.

Kdy se píše Which : Nejčastější vztažná zájmena, která vedlejší vztažné věty uvozují, jsou WHO a WHICH. Obě se překládají jako 'který', WHO se však používá pro životná podstatná jména (pro lidi) a WHICH se používá pro neživotná (pro věci). U určujících vztažných vět lze místo who i which použít zájmeno THAT.