Antwort Kdy použít Wanna? Weitere Antworten – Jaký je rozdíl mezi Wanna a Want

Kdy použít Wanna?
Tvar wanna/'wɒnə/ je prostě chtít (want), za kterým je další sloveso. To je vždy ve formě infinitivu s TO. Pak se oslabené TO “přilepí” na WANT a vytvoří wanna.“ je stejné jako „What are we going to do “, neboli gonna rovná se going to, a můžete ho směle použít nejen v otázkách, ale i v jakýchkoliv jiných větách v jakékoliv osobě. He's gonna fall. They're gonna be late.Tvar WANNA zkracuje slova want to (neboli chtít něco udělat). V tomhle případě po něm vždy následuje nějaké sloveso. We wanna help you. = We want to help you.

Kdy se používá WON’T : Tvar won't je záporným zkráceným tvarem od modálního slovesa will: will not = won't. A pomocné sloveso je sloveso, které samo o sobě nenese žádný význam, jen tvoří určitý gramatický čas nebo otázku či zápor v daném gramatickém čase. Tvar will not neboli zkráceně won't tedy tvoří zápor u budoucího času prostého.

Kde se používá Will

Sloveso will používáme u takové předpovědi budoucnosti, která není založená na žádných již patrných skutečnostech, člověk prostě říká svůj názor, co si myslí. I think he'll be late again. – Často chodí pozdě, tak pouze předpokládám, že dnes se to stane znovu.

Co znamená Want : chtít: Chci, abys zůstal tady. I want you to stay here. chtít: Jestli chcete.

Ain´t. Výraz ain´t můžete použít místo kteréhokoliv záporného tvaru pomocných sloves jako je be, have apod. He ain´t talking about it. (namísto běžného: He isn´t talking about it.)

Will použijeme pro rozhodnutí, která činíme tady a teď, going to pro ta, která jsme již učinili. Ok, I'll bring it on Tuesday.

Co znamená Will

Nejčastějším způsobem vyjádření budoucnosti je vazba s pomocným slovesem will. Toto sloveso má pro všechny osoby stejný tvar a následuje za ním vždy základní tvar významového slovesa. Pomocné sloveso will obvykle v mluvené angličtině zkracujeme na 'll – ve výslovnosti zůstává pouze /l/.Tvar won't je záporným zkráceným tvarem od modálního slovesa will: will not = won't. A pomocné sloveso je sloveso, které samo o sobě nenese žádný význam, jen tvoří určitý gramatický čas nebo otázku či zápor v daném gramatickém čase. Tvar will not neboli zkráceně won't tedy tvoří zápor u budoucího času prostého.Kdy použít SHOULD Should je modální sloveso, kterým vyjadřujeme, že bychom měli něco udělat. My sami tedy cítíme nebo víme, že bychom to měli udělat, protože je to rozumné, dobré, potřebné či správné, nebo říkáme, že někdo by měl nebo neměl něco udělat, protože je to rozumné, dobré, potřebné či správné.

going [ˈgəʊɪŋ]

be going to do sth vyjadřuje blízkou budoucnost dějehovorově se často stahuje do tvaru gonnaI'm going to do it. Já to udělám. be going to do sth chystat se, hodlat udělat coI was going to tell him. Chystal jsem se mu to říct.

Kdy pouzit Will : Budoucnost s will používáme především v těchto případech:

  • 1 – Právě se rozhodujeme.
  • 2 – Co si myslím o budoucnosti.
  • 3 – Sliby, objednání, prosby, varování, výhrůžky.
  • 1 – Oznamujeme své plány.
  • 2 – Předvídáme, že se něco stane, na základě patrných důkazů

Jak poznat going to a Will : Rozdíl mezi I will a I am going to

  1. GOING TO používáme, když mluvíme o blízké budoucnosti, WILL mluví o vzdálené budoucnosti.
  2. GOING TO používáme, když mluvíme o plánované budoucnosti, WILL mluví o neplánované budoucnosti.

Co je to could

pochopení, porozumění, shoda jsou hlavní synonyma "soulad" v tezauru čeština.

Sloveso must používáme pro příkazy, tehdy, když mluvčí někomu uděluje povinnost. Do češtiny ho můžeme přeložit jako 'muset': You must be quiet. Musíš být tiše.Slovo would je “bezbarvé”, protože opravdu vyjadřuje pouze české 'bych'. Stejně jako sloveso will, ze kterého vzniká, které označuje budoucnost (tedy české 'budu'). Slova could a should už však jsou “zabarvená”, kdy barva souvisí se slovesem, ze kterého vznikla (can a shall).

Kdy pouzit Neednt : Slovesem NEEDN'T vyjadřujeme to, že nemáme povinnost něco dělat, přeložit ho tedy můžeme jako 'nemuset'. I needn't study tonight because it's Friday. – Nemusím se dnes učit, protože je pátek. She needn't worry.