Antwort Kdy lze požádat o přepočet důchodu? Weitere Antworten – Jak podat žádost o přepočítání důchodu

Kdy lze požádat o přepočet důchodu?
Poživatelé důchodu, kteří současně s pobíráním starobního důchodu vykonávají výdělečnou činnost (jsou zaměstnáni nebo podnikají), mohou požádat o jeho další zvýšení o 0,4 % výpočtového základu vždy po 360 odpracovaných dnech. Tiskopis je možné podat prostřednictvím OSSZ příslušné podle místa trvalého pobytu.Žádost můžete zaslat na adresu: Ústředí ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Vzorový formulář žádosti najdete zde: Žádost o vydání IOLDP. O IOLDP lze požádat Českou správu sociálního zabezpečení také on-line přihlášením se do ePortálu ČSSZ (https://eportal.cssz.cz/web/portal).Kde a jak požádat o zvýšení důchodu O zvýšení důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou současně s pobíráním starobního důchodu se žádá na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). K žádosti je třeba předložit občanský průkaz.

Kdy přijde výměr důchodu : Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů (zpravidla je však žádost vyřízena dříve). Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady. O přiznání důchodu zasílá ČSSZ žadateli písemné rozhodnutí. V něm je uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán a v jaké výši.

Kam poslat žádost o zvýšení starobního důchodu

Žádost můžete vyřídit:

  1. osobně uplatnit u okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně u Městské správy sociálního zabezpečení, která je příslušná podle místa trvalého pobytu.
  2. poštou zaslat přímo na adresu České správy sociálního zabezpečení

Jak požádat ČSSZ o změnu způsobu výplaty důchodu : Pro změnu způsobu výplaty je potřeba vyplnit tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu. Vyplněný, vlastnoručně podepsaný a bankou potvrzený tiskopis můžete podat u kterékoliv OSSZ. Další možností je zasílání důchodu na účet manžela/manželky.

Člověk, který nikdy nepracoval, nemá nárok na starobní důchod.

Pro výpočet starobního a invalidního důchodu se hodnotí: doba studia do dosažení 18ti let ze 0% (nehodnotí se) doba studia po dosažení 18ti let, z 80% (počítá se z doby studia maximálně 6 let po dosažení 18ti let)

Jak požádat o přepočet invalidního důchodu

Žádost o změnu výše invalidního důchodu musíte jako poživatel invalidního důchodu, který vám vyplácí odbor sociálního zabezpečení MO, uplatnit právě u odboru sociálního zabezpečení MO. Žádost s vámi sepíše pracovník tohoto odboru na předepsaném tiskopise.Důchody přiznané před 1. lednem 2024 se zvyšují od 1. ledna 2024 tak, že základní výměra důchodu se zvyšuje o 360 Kč měsíčně. Výše základní výměry důchodu pro rok 2024 činí 4.400 Kč.Jedná se nejen o nově vyměřované důchody, ale o toto navýšení půjde požádat i v případě již pobíraného důchodu. Výše důchodu 2024 neprošla velkými změnami. Základní výměra byla zvýšena o 360 Kč na 4 400 Kč. Procentní výměra zůstala stejná jako v minulém roce.

O výchovné musíte požádat při podání žádosti o starobní důchod na OSSZ. V žádosti uvedete čestné prohlášení, z něhož bude patrné, kolik dětí jste vychoval/a a v jakém rozsahu. Pokud výchovu zajišťovala také jiná osoba (více osob), musíte ji/je nahlásit a sdělit, v jakém rozsahu pečovala/ly.

Co je třeba doložit k žádosti o důchod : Při podání žádosti o starobní důchod musíte předložit originály, popřípadě úředně ověřené kopie, následujících dokladů: občanský průkaz (u cizinců cestovní pas či doklad o povolení k pobytu) doklady o studiu či vyučení (např. vysvědčení ze střední školy, výuční list, index, diplom, potvrzení školy)

Jak dlouho trvá změna výplaty důchodu : Je-li žádost o změnu způsobu výplaty nebo trvalé adresy uplatněna minimálně 10 pracovních dnů před splatností důchodu, pak je platná pro nejbližší výplatu důchodu. Později podaná změna je platná až od následujícího výplatního měsíce. Žádost o dosílku je platná od výplatního měsíce, který si důchodce sám určí.

Jak se vyplácí důchod zpětně

Je-li důchod či jeho výplata přiznána od dřívějšího data, Česká správa sociálního zabezpečení vyčíslí nedoplatek důchodu za dobu od nového do původního data přiznání a částku vám jednorázově poukáže vámi zvoleným způsobem výplaty důchodu, tj. poštovní poukázkou či bezhotovostním převodem na účet.

Zatímco koncem roku 2017 byla průměrná výše invalidního důchodu z invalidity I. stupně 5998 Kč, o dva roky později to bylo již 6851 Kč. Koncem roku 2021 byla průměrná výše 7642 Kč a na jaře roku 2022 to bylo 8330 Kč.Minimální výše procentní výměry důchodu činí podle zákona o důchodovém pojištění 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a v roce 2024 činí 4 400 Kč. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v roce 2024 tedy činí celkem 5 170 Kč.

Kolik je vojenský důchod : (1) Výsluhový důchod vojáka z povolání, který byl propuštěn před dosažením věku 55 let, činí 35 % důchodového základu; k tomu se přičítá 1 % důchodového základu za každý rok věku nad 40 let, jehož voják z povolání dosáhl ke dni propuštění.