Antwort Kdy je možné podat trestní oznámení? Weitere Antworten – Za co lze podat trestní oznámení

Kdy je možné podat trestní oznámení?
U trestního oznámení není potřeba uvádět, pro jaký konkrétní trestný čin ho podáváte (nejčastěji se jedná o trestný čin pomluvy, podvodu nebo neplacení výživného), neboť ho policejní orgán, případně státní zástupce posuzuje podle obsahu, a ne podle názvu.V tísni volejte linku 158. – Volání je anonymní! Oznamovatel nemusí sdělit své jméno. – Sdělené informace policie použije při odhalování pachatelů.Trestný čin je označení pro jednání, kterým pachatel zásadním způsobem poškozuje nebo ohrožuje státní mocí chráněné zájmy a které proto stát trestá. Méně závažný delikt se nazývá přestupek.

Co kdyz na mě nekdo podá trestní oznámení : Jestliže trestní oznámení podáno bylo, budete zřejmě kontaktováni orgány činnými v trestním řízení, které mají za povinnost prověřit okolnosti důvodně nasvědčujících tomu, že se stal trestný čin. K samotnému dokazování dochází až v řízení před soudem, o kterém, jestliže nastane, budete vyrozuměn.

Co se považuje za vyhrožování

Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem (úmysl přímý), nebo věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý).

Jak funguje podání trestního oznámení : Trestní oznámení je jakékoliv podání, z něhož vyplývá důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. Trestní oznámení lze učinit písemně, ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních předpisů nebo telefaxem.

141/1961 Sb., o soudním řízení trestním (trestní řád, dále jen „TŘ“) plyne, že nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením, jestliže není na místě vyřídit věc jinak.

Zásady pro podání trestního oznámení

  1. může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený
  2. lze podat ústně či písemně
  3. je možné podat na kterékoli oddělení policie (ideální je podat trestní oznámení na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní zastupitelství.

Co je přečin a trestný čin

Přečinem je nedbalostní trestný čin nebo úmyslný trestný čin, za který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí do 5 let (jde tedy o činy, za které mohu „sedět ve vězení“ maximálně 5 let). Zločinem je pak trestný čin, který není přečinem, tj. stanovená trestní sazba trestu odnětí svobody je více než 5 let.V praxi tedy při zkoumání, zda se jedná o úmyslný nebo nedbalostní trestný čin postačí většinou nahlédnout do dikce trestního zákoníku. Pokud v ní není přímo uvedena nedbalost, je k jejímu naplnění potřeba úmysl. Prokázat úmysl přitom bývá v trestních řízeních jednou z nejobtížnějších záležitostí.Právní věta: Vyhrožování musí být způsobilé vzbudit u poškozeného důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví. Důvodnou obavou se zde rozumí obava objektivně způsobilá vyvolat vyšší stupeň úzkosti nebo jiného tísnivého pocitu ze zla, kterým je na poškozeného působeno.

§ 353Nebezpečné vyhrožování

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Čím začíná trestní stíhání : na základě podaného trestního oznámení nebo na základě skutečností zjištěných vlastní činností) a následně usnesením o zahájení trestního stíhání začíná vyšetřování. V této fázi se provádí dokazování, tedy zjišťují všechny důkazy, které svědčí o vině obviněného, stejně jako důkazy, jež ji vyvracejí.

Jak se doručuje usnesení o zahájení trestního stíhání : Právní věta: Podle § 160 odst. 2 TŘ. opis usnesení o zahájení trestního stíhání je třeba doručit obviněnému nejpozději na počátku prvního výslechu a do 48 hodin státnímu zástupci a obhájci, přičemž u obhájce počíná lhůta k doručení běžet od jeho zvolení nebo ustanovení.

Kolik let je za vydírání

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť závažnými zločiny jsou pak ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.1 hrozí pachateli trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let nebo peněžitý trest. Soud může volit i jiné tresty ze škály dalších trestů nespojených s bezprostředním odnětím svobody, např. trest obecně prospěšných prací, podmíněně odložený trest odnětí svobody apod.

Jaké jsou přestupky : přestupky proti veřejnému pořádku (porušení nočního klidu, vzbuzení veřejného pohoršení, znevážení postavení úřední osoby apod.) přestupky proti občanskému soužití (ublížení na cti, ublížení na zdraví apod.) přestupky proti majetku (způsobení škody na cizím majetku, neoprávněné užívání cizího majetku apod.).