Antwort Kdo schvaluje odpisový plán? Weitere Antworten – Co to je odpisový plán

Kdo schvaluje odpisový plán?
Odpisový plán představuje zásady a pravidla pro odpisování DM, pravidla pro sestavení a aktualizaci (změny) odpisového plánu PO, a to především stanovení doby a změn doby odpisování DM. PO v souladu s Odpisovým plánem sestavují a aktualizují vlastní odpisový plán podle § 28 odst.Pro zařazení do odpisové skupiny je rozhodující zařazení majetku podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) pro odpisové skupiny 1 až 3, respektive u odpisových skupin 4 až 6 (a v jednotlivých případech i 2. až 3. skupiny) zařazení podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC, ze které vychází příloha č. 1 k ZDP.Obecně můžeme říci, že odepisovat lze dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc a dobou použitelnosti nad 1 rok. Z logiky věci by tak například i dražší oběžný majetek, kam patří například zboží či materiál, nebylo možné odpisovat.

Co to je Opravky : Oprávky v účetnictví vyjadřují úbytek hodnoty dlouhodobého majetku vyvolaný zaúčtovanými odpisy a v rozvaze se vykazují jako korekce k dlouhodobému majetku. Pořizovací cena majetku – účetní oprávky k majetku = účetní zůstatková cena.

Kdo stanovuje účetní odpisy

Účetní odpisy stanovuje účetní jednotka tak, aby co nejlépe odrážely snižování hodnoty majetku v důsledku jeho použití. Při výpočtu daňových odpisů musí účetní jednotka dodržet pravidla uvedená v zákoně o daních z příjmů bez ohledu na skutečnou použitelnost majetku.

Kde se vykazují odpisy : Účetní odpisy účtujeme na účty účtové skupiny 55 (odpisy…) souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 07 a 08 (oprávky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku).

Odpisové skupiny majetku

Odpisové skupiny a doba odepisování majetku
2 osobní a nákladní auta, nábytek, TV, pracovní stroje 5
3 výtahy, lodě, kotle a vytápění 10
4 budovy ze dřeva a plastů, osvětlení budov, plynovody 20
5 výrobní budovy, mosty, silnice 30


Odpis tedy představuje peněžní vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku za určitou dobu jeho používání. Do účetnictví se tak dostávají odpisy ve formě nákladů, které snižují postupně účetní zisk v jednotlivých letech, a proto podnikatelé evidují snížení majetku postupně. Takovýto proces se nazývá odpisováním.

Kdy musím odepisovat

Samotné odpisování je podle výše zmíněného zákona možné zahájit teprve po uvedení pořizované věci do stavu, způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností, stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Obdobně to platí taktéž pro technické zhodnocení.Účetní odpisy jsou ze zákona povinným úkonem (na rozdíl od daňových odpisů) pro každou účetní jednotku (tzn. pro každého, kdo vede podvojné účetnictví), která vlastní dlouhodobý majetek. Subjektů, které vedou pouze daňovou evidenci, se účetní odpisy netýkají.Souhrn odpisů za jednotlivé roky (tedy celková hodnota opotřebení k danému období) se označuje jako oprávky. Rozdíl mezi vstupní cenou a oprávkami pak představuje zůstatkovou cenu majetku. Odpisy se dělí na dva typy: účetní a daňové. Ty se liší metodou výpočtu, ale i použitím a zákonnou úpravou.

Rozdíly mezi odpisy účetními a daňovými tkví především v tom, že daňové odpisy snižují zjištěný daňový základ, účetní odpisy účtujeme v průběhu roku běžně do nákladů.

Kdo schvaluje účetní závěrku : Úkon schválení či neschválení provádí buď schvalující orgán nebo schvalující účetní jednotka (zřizovatel). Schvalování podle zvláštního zákona podléhá pouze řádná či mimořádná účetní závěrka, nikoliv mezitímní účetní závěrka. Nebude stanoven schvalující orgán a účetní závěrka nebude schválena ve stanovené lhůtě.

Jak spocitat účetní odpisy : Výši odpisu jednoduše spočítáte tak, že pořizovací cenu vynásobíte příslušnou sazbou. Např. v roce 2021: 600 000 × 0,11 = 66 000 Kč. Budete-li uplatňovat zrychlené odpisy, musíte znát koeficienty pro jednotlivé roky.

Kdy se začíná odpisovat

Samotné odpisování je podle výše zmíněného zákona možné zahájit teprve po uvedení pořizované věci do stavu, způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností, stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Obdobně to platí taktéž pro technické zhodnocení.

Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se o náklad. Smyslem odpisování je rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období.roční odpis = (vstupní cena / 100) * sazba

Měsíce zařazení majetku se neřeší. V dalších letech odepisujeme pořád stejnou částku, proto rovnoměrné odepisování.

Kdo může uplatnit odpisy : odpisovatele, kterým může být: poplatník, který má k majetku vlastnické právo. organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní podnik. podílový fond, jehož součástí je hmotný majetek.