Antwort Kde nahlasit Vyhrozovani? Weitere Antworten – Jak nahlásit vyhrožování

Kde nahlasit Vyhrozovani?
Podle platných právních předpisů Policie ČR v zásadě nemůže odmítnout přijetí žádného trestního oznámení. Trestní oznámení lze podat ústně či písemně. Místem podání trestního oznámení může být policie nebo státní zastupitelství (nejlépe místně příslušné tam, kde k trestnému činu došlo).Podat trestní oznámení lze na kterékoli policejní stanici. Oznámení musí každý podvedený podat osobně sám za sebe. Hromadné oznámení v ČR neexistuje. Policie si případy podvedených sama spojí podle společných údajů podvodníka a pokud škoda přesáhne 10 tisíců bude hodnoceno jako trestný čin.V tísni volejte linku 158. – Volání je anonymní! Oznamovatel nemusí sdělit své jméno. – Sdělené informace policie použije při odhalování pachatelů.

Kdo má ohlašovací povinnost : tzv. oznamovací povinnost ve smyslu trestního zákoníku má ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že někdo spáchal některý z trestných činů, vymezených v ustanovení § 368 trestního zákoníku. Obdobně ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá některý z trestných činů, vyjmenovaných v § 367 tr.

Co se povazuje za vyhrožování

Konáním je jednání poškozeného, které by z vlastní vůle bez pokynu pachatele nevykonal. Opominutím je nevykonání toho, co by poškozený jinak z vlastní vůle vykonal, pokud by neuposlechl pokynu pachatele.

Jak postupovat při vyhrožování : Bude-li dotyčný útočník stále pokračovat ve vyhrožování, vydírání, stále na něj nereaguj, měj pevnou vůli, jen dále zajišťuj důkazy. Dle situace a intenzity vydírání doporučujeme svěřit se rodičům a i s dalšími dívkami věc s důkazy oznámit na Policii ČR.

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Pokud vás již někdo oslovil a máte podezření, že by se mohlo jednat o podvod, můžete oznámit své podezření přímo prostřednictvím webových stránek Policie ČR (www.policie.cz).

Jak něco nahlasit na policii

Zásady pro podání trestního oznámení

  1. může podat kdokoliv, nikoli tedy pouze poškozený
  2. lze podat ústně či písemně
  3. je možné podat na kterékoli oddělení policie (ideální je podat trestní oznámení na službu kriminální policie a vyšetřování v místě, kde došlo ke spáchání trestného činu) nebo na státní zastupitelství.

Kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) osobně, písemně (možné i e-mailem) nebo telefonicky a žádat poskytnutí poradenství, případně oznámit podezření, že dítě je zanedbáváno, týráno, zneužíváno či přítomno domácímu násilí. Oznámení je možné podat i anonymně.Dle ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Každý živnostník, firma nebo obec, která vyprodukovala nebo nakládala s více než 600 kg nebezpečného nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu za loňský rok, je povinna zpracovat a zaslat hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP, a to do 28. února následujícího roku.

Jak dokázat vyhrožování : Mezi nejdůležitější znaky stalkingu patří opakované a dlouhodobé obtěžování obětí, nevyžádanou a nechtěnou pozorností a to například pomocí dopisů, e-mailů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním různých zásilek s dárky. Obsah zpráv může být příjemný, ale také zastrašující.

Co hrozi za vyhrožování : “ Základní skutková podstata trestného činu nebezpečného vyhrožování zní následovně: „Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Co se považuje za podvod

Co se považuje za podvod Podvodem se rozumí úmyslné uvedení druhé osoby v omyl za účelem osobního obohacení či způsobení škody na cizím majetku.

Přímo na oficiálním portálu policie je nově umístěn banner, po jehož rozkliknutí může kdokoliv vyplnit formulář a oznámit trestnou činnost páchanou prostřednictvím internetu. Systém prioritně slouží k oznamování případů kyberšikany a policie reaguje i na anonymní podněty.“ Základní skutková podstata trestného činu nebezpečného vyhrožování zní následovně: „Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Kam podat stížnost na městskou policii : Policisté Vám musí vždy sdělit své jméno, hodnost a služební číslo. Služební číslo mívají policisté také uvedené na uniformě. Podobně postupujte, pokud se k Vám chová nevhodně strážník městské policie. Stížnost však musíte podat na obecní či městský úřad, pod jehož pravomoc tento strážník patříspadá.