Antwort Kde byla Bartolomejska noc? Weitere Antworten – Co se stalo o Bartolomejske noci

Kde byla Bartolomejska noc?
Bartolomějská noc (francouzsky Massacre de la Saint-Barthélemy) je termín označující masakr hugenotů ve Francii v srpnu 1572. Násilnosti vypukly 24. srpna toho roku, kdy byl mezi prvními zavražděn předák hugenotů, admirál Gaspard de Coligny.Násilnosti vypukly v noci ze 23. na 24. srpna toho roku, tedy v době noční vigilie, římskokatolické oslavy svátku svatého Bartoloměje. Masakr započal v Paříži vražděním hugenotských předáků pod přímou patronací panujícího krále Francie Karla IX.Hugenoti ([igenoti]) byli francouzští protestanti zejména z 16. a 17. století, kteří svůj název získali (alespoň podle jedné z nejčastěji užívaných verzí) podle jména Huguese Besana, vůdce povstání v Ženevě. Hugenoti byli příznivci kalvinismu.

Co to je edikt Nantský : Edikt nantský je označení ediktu, vydaného 13. dubna 1598, v němž francouzský král Jindřich IV. zaručoval francouzským protestantům (hugenotům) do jisté míry stejná práva, jakých požívali katolíci.

Kdo založil Francii

V nastalém chaosu republiku ovládl roku 1799 Napoleon Bonaparte. Během brumairového převratu 9. listopadu 1799 se stal nejprve prvním konzulem a 18. května 1804 se prohlásil císařem a založil první francouzské císařství.

Co to je Edikt milánský : edikt milánský Společné prohlášení císařů Konstantina I. Velikého a Licinia kladené 313 do Milána, jímž byla zaručena neohraničená náb. svoboda. Křesťanství bylo zrovnoprávněno s ostatními kulty a tolerováno.

Edikt (z lat. edicere – vyřknout, zvěstovat) označuje původně v římském právu veřejné prohlášení úředníka (magistratus), jehož účinnost byla omezena dobou jeho úřadu. Později se tak v římské říši označovaly i výnosy císařů. V raném novověku užívali ediktů francouzští králové a římští císařové.

Tabulka řek

Poř. Řeka Ústí do oceán/moře/záliv/řeka (delta/estuár)
1. Loira Biskajský záliv
2. Seina Lamanšský průliv
3. Rhôna Středozemní moře (Delta Rhôny)
4. Marna Seina

Jak se jmenoval nejvýznamnější panovník franské říše

Největšího rozmachu dosáhla Franská říše za Pipinova syna Karla Velikého (vládl 768–814). Hlavní náplní Karlova panování byly výboje, za nichž se franský stát nebývale rozšířil.Edikt nantský je označení ediktu, vydaného 13. dubna 1598, v němž francouzský král Jindřich IV. zaručoval francouzským protestantům (hugenotům) do jisté míry stejná práva, jakých požívali katolíci.Roku 313 se Konstantinovým Ediktem milánským stalo křesťanství povoleným náboženstvím. Roku 380 se ediktem císaře Gratiana stalo náboženstvím státním. Brzy poté byl vyhlášen i zákaz veřejného provozování pohanských kultů.

V roce 1685 Ludvík XIV. ediktem z Fontainebleau edikt nantský zrušil a prohlásil protestantské náboženství za ilegální. Náboženské války proto sice nevzplanuly, protestanti se však stali předmětem perzekucí, pronásledování a teroru; proto se mnozí z nich rozhodli Francii opustit.

Na které řece leží Paříž : Řeka Seina rozděluje Paříž na dvě nestejné části. Větší severní, zvanou pravý břeh a menší jižní, zvanou levý břeh. Její délka na území města Paříže činí téměř 13 km s hloubkou mezi 3,40 a 5,70 m. Její šířka se pohybuje od 30 do 200 metrů.

Kde je řeka Morava : Morava pramení na území České republiky a teče po celý horní a střední tok teče pouze po jeho území. Od soutoku s Dyjí tvoří hranici mezi Rakouskem a Slovenskem. Na území Bratislavy se vlévá do Dunaje.

Kde Vladli Karlovci

Založil novou říši, která se rozkládala zhruba na území dnešní Francie. Dynastie Merovejců panovala nad Franskou říší celkem 263 let. 72 let stál v jejím čele pouze jediný král.

FRANCKÁ ŘÍŠE  Frankové byli skupinou germánských kmenů, které se stěhovaly během stěhování národů. V pátém století došli do oblasti dnešního Beneluxu (Belgie a Nizozemí), kde se jim zalíbilo, a tak si toto území, uvolněné po rozpadu Západořímské říše, přivlastnili.Zlatá bula sicilská z roku 1212 poprvé v historii českých zemí zaručila tehdejšímu králi Přemyslu Otakarovi I. dědičný královský titul a potvrdila rovněž nedělitelnost, celistvost a suverenitu Českého království.

Kdy došlo k zániku Západořímské říše : Za definitivní konec Západořímské říše i starověku je považována abdikace císaře Romula Augustula 4. září v již zmiňovaném roce 476.