Antwort Jak vzít zpět žalobu? Weitere Antworten – Co je zpětvzetí žaloby

Jak vzít zpět žalobu?
Zpětvzetí žaloby je jednostranným procesním úkonem účastníka, jehož účinky nastávají tím, že se dostane adresátu (soudu) do dispozice. Došlo-li k tomu, nelze již zpětvzetí, jak správně uvedl odvolací soud, vzít dalším úkonem zpět a navrátit tak řízení do původního stavu (srov.Každé soudní řízení, které je podáním žaloby automaticky zahájeno, dostane přiřazenu spisovou značku, ta se pak vyskytuje na všech dokumentech, které soud vydá v souvislosti právě s tímto řízením. Tímto zahájením soudního řízení zároveň vznikne soudci povinnost v daném řízení nějak rozhodnout.Žalobu je třeba podat u soudu, který je k jejímu projednání příslušný. Věcně příslušné v I. stupni jsou zásadně krajské soudy. Místně příslušný je ten krajský soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal (zpravidla tedy ten, který rozhodl v prvním stupni správního řízení).

Jak dlouho trvá žaloba : Vymáhání dluhu u soudu na základě uznání dluhu nebo jasné smlouvy o půjčce trvá cca půl roku – 1 rok, pokud nebude podáno odvolání, pokud ano + 1 rok. Postup soudu: Soud vydá platební rozkaz, který doručuje žalovanému do vlastních rukou.

Kolik stojí podání žaloby

Pro nejběžnější řízení, žalobu na plnění, je poplatek stanoven ve výši 1 000 Kč do žalované částky 20 000 Kč včetně, a 5 % nad částku převyšující 20 000 Kč. Poplatek se vybírá až do částky 40 000 000 Kč.

Kolik zaplatím za podání žaloby : se vybírání soudních poplatků řídí základním pravidlem: za žalobu v občanském soudním řízení se platí soudní poplatek ve výší 4% ze základu žalované částky. Pokud je požadováno peněžité plnění do výše 15.000,- Kč, činí poplatek 600,- Kč. Předpokladem je, že žaloba směřuje na peněžité plnění.

(1) Soud žalobu odmítne,

a) byla-li podána opožděně, b) byla-li podána někým, kdo k žalobě není oprávněn, c) je-li nepřípustná.