Antwort Jak účtovat přijatou fakturu s přenesenou daňovou povinností pohoda? Weitere Antworten – Jak účtovat režim přenesení daňové povinnosti

Jak účtovat přijatou fakturu s přenesenou daňovou povinností pohoda?
V případě uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti není možné vystavit zjednodušený daňový doklad. Pokud poskytujete plnění osobě v rámci EU, která není plátcem DPH, daň přiznáváte vy jako poskytovatel služby a na fakturu klasicky přičtete aktuální českou sazbu daně.V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Příjemci kromě povinnosti přiznat daň může vzniknout za splnění podmínek daných zákonem o DPH současně nárok na odpočet daně v plné, popř. částečné výši.Na faktuře musí být uvedena věta, že faktura je vystavována v režimu přenesené daňové povinnosti a DPH je povinen dopočítat a odvést odběratel. Tuto větu vám předvyplníme v jazyce faktury do políčka "Věta před položkami faktury". Sazbu DPH buď neuvádíte, nebo ji nastavíte na 0 % – ve Fakturoidu platí ta druhá možnost.

Co znamená že daň odvede zákazník : Režim přenesení daňové povinnosti spočívá v tom, že namísto dodavatele přizná daň z plnění odběratel. Režim přenesení daňové povinnosti lze aplikovat pouze v situaci, kdy dodavatel i odběratel jsou plátci a je mezi nimi poskytnuto plnění, které podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

Jak funguje režim přenesení daňové povinnosti

Režim přenesené daňové povinnosti spočívá v tom, že plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při běžném režimu se povinnost přiznat a zaplatit daň dotýká dodavatele – tj. poskytovatele plnění.

Co je režim reverse charge : Co je to reverse-charge​

Režim přenesené daňové povinnosti nebo-li reverse-charge znamená povinnost přiznat a odvést daň příjemcem zdanitelného plnění. Proto se uplatňuje jen mezi podnikateli plátci a nedopadá na konečné spotřebitele.

U prodeje s mechanismem reverse charge prodávající neúčtuje DPH. Místo toho jsou na faktuře uvedeny položky, na které se vztahuje reverse charge, a celková částka DPH pro reverse charge.

Daňové přiznání poplatníci podávají několika způsoby. Osobně na příslušném finančním úřadě, poštou, nebo elektronicky. Osobně odevzdáváte vyplněný formulář na místně příslušném finančním úřadě, pod který spadá adresa vašeho trvalého bydliště. Přiznání předáte na podatelně úřednici.

Jak účtovat vystavenou fakturu

Faktura vystavená

U faktury vystavené účtujete vždy na účet 311 – Odběratelé v celkové částce na stranu MÁ DÁTI. Na stranu DAL budete účtovat vždy buď výnosový účet (311/6xx), nebo výnosy příštích období.V takovém případě musí faktura obsahovat:

  • daňové identifikační číslo dodavatele;
  • označení osoby, pro kterou plnění uskutečňujete, a to včetně DIČ (pokud ho má);
  • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh výrobku;
  • jednotkovou cenu bez daně a případnou slevu;
  • základ daně;
  • sazbu a výši daně (v české měně);

Režim PDP se uplatní v případě, kdy se jedná zejména o provedení stavebních a montážních prací. Tyto práce jsou vymezené v číselníku Českého statistického úřadu „Klasifikace produkce (CZ-CPA)“, a to v kódech 41 až 43. Samotný název této oblasti v dokumentu zní: SEKCE F – STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE.

Přenesená daňová povinnost do zahraničí (reverse charge)

Stručně: Fakturováno se sazbou 0 % DPH + dovětek „Daň odvede zákazník“ na faktuře.

Jak účtovat přijaté faktury : Přijaté faktury pak účtujete vždy na účet 321 – Dodavatelé závazky z obchodních vztahů. Plátci DPH na tento účet účtují i daň. Evidenci a uchování přijatých faktur vám nařizuje zákon o účetnictví. Pokud to neuděláte, budete mít problém při případné kontrole z finančního úřadu.

Jak účtovat přefakturace : Další způsoby účtování "přefakturace" jsou uvedeny v bodu 3.1.3. ČÚS č. 019. Náklady na tyto přefakturovávané činnosti by měly být účtovány na účet 548-Ostatní provozní náklady bez ohledu na konkrétní přefakturovávaný náklad.

V jakém formátu podat daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob lze podat:

  • prostřednictvím datové schránky ve formátu XML.
  • V aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO) v portálu MOJE daně.
  • V aplikaci Online finanční úřad (DIS+) v portálu MOJE daně.


Co k daňovému přiznání přiložit. K daňovému přiznání budete potřebovat součet příjmů/plateb, které skutečně přišly na váš bankovní účet nebo jste je dostali zaplacené v roce 2023 v hotovosti. Dále doložíte buď skutečné výdaje nebo výdaj vypočítaný procentem z příjmů, který se k vašemu podnikání vztahuje.Faktura přijatá

Vždy zaúčtujete na účet 321 – Dodavatelé v celkové částce na stranu DAL (zvýšení závazku) a až poté řešíte, za co tato faktura byla: Například máte zaúčtovat fakturu přijatou za právní služby. Kontace tohoto případu je: 518/321.

Jak zaúčtovat Prijatou fakturu : U přijatých faktur je na straně Dal vždy 321. Na straně MD vyplňujete kód konkrétní služby (například marketingové služby, účetnictví, autorské honoráře a další služby a nezařazené výdaje mají kód 518), kterou máte dodavateli proplatit. Nakonec zapište celkovou částku faktury.