Antwort Jak se vzdát předkupního práva? Weitere Antworten – Jak je to s předkupním právem

Jak se vzdát předkupního práva?
V případě, že existuje předkupní právo (ať už smluvní či zákonné), vzniká prodávajícímu povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému). Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi se aktivuje v okamžiku uzavření smlouvy s koupěchtivým.K realizaci předkupního práva dochází tak, že dlužník učiní písemnou nabídku koupě vůči předkupníkovi – oznámí mu podmínky koupě nemovitosti a společně s ní mu zpravidla zároveň zašle text kupní smlouvy, kterou uzavřel, nebo má v úmyslu uzavřít s koupěchtivým.Předkupní právo obecně vyžaduje, aby vlastník nebo spoluvlastník v případě zamýšleného prodeje nejprve nemovitost nabídl předkupníkovi, tedy tomu, kdo má na nemovitost předkupní právo. Teprve když předkupník možnost předkupního práva nevyužije a odmítne, lze pak nemovitost prodat nebo převést na třetí osobu.

Jak donutit spoluvlastníka k prodeji : Děkuji za odpověď. Dobrý den, žádného ze spoluvlastníků není možné donutit, aby svůj spoluvlastnický podíl prodal třetí osobě. Rovněž není možné celou společnou věc (dům) prodat bez souhlasu všech spoluvlastníků.

Co znamená v katastru předkupní právo

Předkupní právo může vypadat jako strašák, jak při prodeji, tak při koupi nemovitosti, ale není se čeho obávat. Jde o povinnost prodávajícího nabídnout v případě plánovaného prodeje nemovitost nejprve předkupníkovi a až ve chvíli, kdy ten o ni nemá zájem, ji může uvolnit do prodeje jiným zájemcům.

Jak vymazat předkupní právo : Zrušení předkupního práva se provádí na základě svobodného rozhodnutí vlastníka nemovitosti. V žádosti musí být uvedeno: označení nemovitosti – parc. číslo a označení katastrálního území. Dále musí být identifikována kupní smlouva, kterou bylo předkupní právo sjednáno, nebo přiložena její kopie.

Podmínkou je, že spoluvlastník má o podíl zájem a je schopen ho ostatním uhradit. Pokud není možné nemovitost rozdělit, ani přikázat některému ze spoluvlastníků, soud rozhodne o prodeji ve veřejné dražbě. O dražbě rozhodne i v případě, že jeden ze spoluvlastníků má o podíl zájem, ale nemá finanční prostředky k úhradě.

Obligační předkupní právo má účinky pouze mezi smluvními stranami, zavazuje tedy pouze konkrétního dlužníka, předkupníka a koupěchtivého. Smluvní předkupní právo zaniká, pokud jej předkupník vykoná, pokud se jej vzdá, nebo pokud nezaplatí kupní cenu v ujednané či zákonné lhůtě.

Co znamená spoluvlastnický podíl 1 1

To znamená, že každý spoluvlastník může užívat jakoukoli část této nemovitosti. Není tedy možné, že jeden vlastník má právo na používání jen přízemí, další jen 1. patra, jen jeden z vlastníků na používání zahrady.Pokud se s ostatními vlastníky nemůžete na vypořádání vlastnictví dohodnout, můžete požádat o pomoc soud, a to i v případě, kdy jsou ostatní spoluvlastníci proti. Existují však dvě omezení: zrušení spoluvlastnictví nelze žádat v nevhodnou dobu, nelze o ně žádat jen k újmě některého ze spoluvlastníků.Obecně předkupní právo přechází na dědice předkupníka. Předkupní právo je ale možné smluvně omezit pouze na konkrétní osobu, v tom případě zanikne její smrtí.

Jedná-li se o spoluvlastnictví nemovité věci nebo závodu, vyžaduje dohoda písemnou formu. Spoluvlastníci se vypořádají rozdělením společné věci, jejím prodejem z volné ruky nebo ve veřejné dražbě s rozdělením výtěžku, anebo převedením vlastnického práva jednomu nebo více spoluvlastníkům s vyplacením ostatních.

Jak se počítá spoluvlastnický podíl : Nejdříve spočítáme velikost jednoho dílu podle celkové plochy a počtu částí. Poté vynásobíme velikost jednoho dílu podílem vlastníka, abychom získali reálnou plochu vlastněnou jedním majitelem. To je tedy náš podíl z celkové plochy.

Jaké principy platí při zrušení spoluvlastnictví soudem : Spoluvlastnictví může být zrušeno jak vzájemnou dohodou mezi spoluvlastníky, tak prostřednictvím soudu (na návrh každého ze spoluvlastníků dané věci). Platí totiž pravidlo, že nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat.

Jak se vzdat spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví domu lze řešit dohodou i soudně

Pokud máte v této chvíli se sestrou dobré vztahy, doporučujeme celou záležitost vyřešit co nejdříve dohodou. V případě, že se neshodnete, bude o správě a rozdělení spoluvlastnictví nemovitosti rozhodovat soud.

Na stavební úřad musíte podat vyplněnou žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku. Musíte popsat, jak bude pozemek rozdělen, jaká bude výměra nových pozemků a udat důvod pro rozdělení. Dodáte také návrh geometrického plánu. Ten nemusí zpracovat geodet.S rozdělením pozemku musí udělit souhlas stavební úřad, stejně jako obecní úřad obce, na jejímž území se pozemek nachází. Podmínkou pro udělení souhlasu je soulad rozdělení pozemku s územním plánem, regulačním plánem nebo územním rozhodnutím a zajištění přístupu na nově vzniklé pozemku z veřejné komunikace.

Jak může vzniknout spoluvlastnictví : Spoluvlastnictví je právním institutem, kdy skupina osob disponuje společným vlastnickým právem ke konkrétní věci. Vzniká společenství osob, kdy míru účasti na správě společné věci odvozujeme od velikosti spoluvlastnického podílu.