Antwort Jaké funkce plní kontrola? Weitere Antworten – Co je to kontrola

Jaké funkce plní kontrola?
Kontrola je soustavné sledování a kritické hodnocení chování, různých nastalých jevů, situací a procesů v organizaci nebo jejím okolí. Hlavním účelem je korigování organizace žádoucím směrem. Pomocí kontroly lze také preventivně předcházet negativním jevům a má proto také vztah na řízení rizik.Předmětem kontroly mohou být jevy a procesy uskutečněné (následná kontrola), probíhající (průběžná kontrola) nebo jevy budoucí (předběžná kontrola). Základní členění kontrolních procesů: Vnitřní (interní) kontrola – iniciována vnitřními strukturami organizace, je realizována např. řídícími pracovníky.funkce kontroly veřejné správy, jimiž jsou funkce poznávací, zjišťovací, porovnávací či hodnotící a nápravná. Veřejná správa jednak sama zahrnuje kontrolu jako součást svého působení, a jednak je jako součást šířeji pojaté cílené činnosti ve společnosti sama předmětem kontroly ze strany jiných subjektů.

Co je vnejsi kontrola : Vnější kontrolu zabezpečuje např. NKÚ, Veřejný ochrance práv, parlament, soudy, správní orgány. ✓ Občanská kontrola je prováděna občansky. Kaţdý občan má právo a povinnosti ji provádět buď svou účastí na zasedání zastupitelstva kraje či obce, nebo prostřednictvím svých zástupců ve volených orgánech.

Jaké jsou druhy kontrol

Kontrola může mít následující funkce: – inspekční; – preventivní; – eliminační.

Co to je manažerské funkce : Manažerské činnosti představují způsob klasifikace práce manažerů., jejichž řídící práce se podle tohoto pojetí dělí na jednotlivé funkce (plánování, organizování, rozhodování, vedení, kontrolování, hodnocení, delegování, koučování).

Vizuální kontrola, či zkouška (ve zkratce VT) je nedestruktivní metoda zaměřená na zjišťování a hodnocení vlastností povrchů výrobků, součástí, či povrchů pouhým okem, nebo pomocí speciální přístrojů, či zařízení.

Při kontrole potravin odebírají inspektoři SZPI z jednotlivých šarží výrobků vzorky. Každý odběr vzorků je doložen záznamem o odběru vzorku. Pouze vzorky odebrané inspektorem jsou předány laboratořím a jsou podrobeny zkouškám (čili rozborům) podle zaměření kontroly.

Co je finanční kontrola

Finanční kontrola je kontrolní systém složený z jednotlivých prvků – řídicích a kontrolních mechanismů, které jsou vzájemně provázány a mohou tak zajišťovat požadovanou úroveň ochrany veřejných prostředků.zákonem o Nejvyšším kontrolním úřadu, který v ustanovení § 33 odst. 2 stanoví, že kontrolu hospodaření NKÚ provádí Poslanecká sněmovna nebo orgán, který si pro tento účel zřídila nebo kontrolou pověřila.Pokud člověka kontrola nezastihla

V případě, kdy kontrola nezastihne člověka na nemocenské na zadané adrese, může být ukončena pracovní neschopnost, kráceny dávky nemocenské nebo zcela odebrány, a to i zpětně.

Kontrola může přijít kdykoli, a dokonce i opakovaně, klidně každý den. Zaměstnanec na neschopence může být kontrolován během dne, brzy ráno i v pozdních hodinách (večer po 22. hodině), a to nejen v pracovní dny, ale také o víkendu či státním svátku. Kontrola může přijít i v den ukončení neschopenky.

Co je to kontrola a jaké znáte druhy kontrol : interní a externí – interní kontroly se provádějí vlastními silami, externí pak přes experty a poradce. preventivní, průběžné a následné – preventivní kontroly mají za cíl předcházet vzniku problémů, škod, nedostatků, průběžné kontroly sledují odchylky v průběhu procesů, následné kontroly se soustřeďují na výstupy.

Co dělá dobrý manažer : Manažer by neměl mít na starosti nic jiného než organizaci práce, stanovování úkolů, jejich kontrolu a případnou pomoc, když si podřízení nevědí rady. Naučit se v pravou chvíli efektivně delegovat úkoly je proto pro každého manažera důležité.

Jaké jsou druhy manažerů

Management lze rozdělit do tří úrovní:

  • Liniový management, nejnižší management, operativní řídící pracovníci. Manažeři na tomto stupni dohlížejí na plnění práce, jsou jimi například mistři v dílnách.
  • Střední (middle) management, střední řídící pracovníci.
  • Top management, vrcholový management, špičkoví řídící pracovníci.


Při nepřímé vizuální kontrole se používají pomůcky jako jsou endoskopy, nebo přístroje s optickými vlákny, ve spojení s kamerou (fotografický nebo filmový přístroj). Musí se prokázat, že systém nepřímé vizuální kontroly použitý pro provedení navržené úlohy je vhodný.Kontrolu zavedení a funkčnosti HACCP u výrobců potravin kontrolují inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). V současné době má funkční HACCP zavedeno asi 80% výrobců. potravin. Zbývající, především malí podnikatelé, musí systém do výroby co nejdříve zavést.

Kdo kontroluje kvalitu potravin : Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává státní dozor při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu a při vstupu a dovozu potravin a surovin ze třetích zemí, pokud tento dozor není prováděn orgány veterinární správy, nad ohlášením zásob. Bližší údaje naleznete na www.szpi.gov.cz.