Antwort Jak dlouho uchovávat pracovní smlouvy? Weitere Antworten – Jak dlouho Uchovavat smlouvy

Jak dlouho uchovávat pracovní smlouvy?
Doklady smluvní povahy (např. kupní smlouva, nájemní smlouva, dohoda o zřízení věcného břemene apod.), doklady stavební dokumentace a jiné doklady mající podobný význam je vhodné uschovávat po celou dobu, po kterou existuje předmět, k němuž se smlouvy a další dokumentace vztahují.

Typ dokladu či dokumentu Povinná doba archivace
smlouvy o dodávkách výrobků a služeb, smlouvy o dílo, smlouvy leasingové a úvěrové 5 let
účetní uzávěrky 10 let
výroční zprávy 10 let
daňové doklady pro DPH 10 let

Nově tak zaměstnavatelé budou povinni předmětné dokumenty archivovat 45 kalendářních let následujících po roce, jehož se dokumenty týkají. Dle související důvodové zprávy je prodloužení archivace nezbytné zejména proto, že dosavadní lhůta už v praxi není dostatečná vzhledem k prodlužujícímu se důchodovému věku.

Jak dlouho se archivují Stazky : Tím prvním je zákonná lhůta 5 let. Po tuto dobu je ze zákona nutné archivovat: účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní záznamy pro doložení formy vedení účetnictví. Pak zde máme období 10 let. Po tuto dobu se archivuje účetní závěrka, výroční zpráva a daňové doklady.

Jak dlouho se musí skladovat výpisy z účtů

Doporučená doba archivace dokladů o provedených transakcích se pohybuje od pár měsíců až po několik let. Záleží na tom, kde má klient účet a o jakou platbu se jednalo. Třeba deseti či stokorunové účtenky za zboží není nutné mít ve složce déle, než se objeví na tištěném či elektronickém výpisu banky.

Jaké dokumenty schovávat : Doba archivace dokumentů dle zákona

  • 5 let: účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy nebo účetní záznamy, kterými účetní jednotka dokládá formu vedení účetnictví
  • 10 let: účetní závěrka a výroční zpráva, daňové doklady rozhodné pro stanovení daně z přidané hodnoty.

Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z praxe ale vyplývá, že státní archivy nevydávají souhlas se skartací dříve než po 45 letech. Reálná doba archivace mzdových listů dle doporučení archivu je tedy 45 let.

Podnikatelé, kteří jsou neplátci DPH a nevedou účetnictví, mají povinnost archivace daňových dokladů minimálně 3 roky. Faktury za rok 2021 tak uchováváte do roku 2024. Ostatní podnikatelé mají archivaci trochu náročnější. Pokud jste OSVČ, která vede účetnictví (nebo s. r. o.), doklady archivujete minimálně 10 let.

Jak dlouho uchovávat doklady

Jak dlouho uchovávat účetní doklady

  • 5 let. Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
  • 10 let. Účetní závěrky a výroční zprávy. Daňové doklady pro plátce DPH. Na otázku: „jak dlouho archivovat faktury

Pracovní smlouvy – DPP i DPČ

Mzdové listy a osobní karty zaměstnanců se archivují déle – oficiálně 30 let, v praxi však mnohdy až 45 let. Termín pro archivaci se v tomto případě počítá od ukončení pracovního poměru.Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

Skartační lhůty, aneb jak dlouho archivovat

Typ dokumentu Lhůta
smlouvy doba je různá**
stejnopisy evidenčních listů 3 roky
účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví 5 let
účetní doklady (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy…) 5 let

Jak dlouho uchovávat doklady v domácnosti : účetní záznamy doklady a knihy, odpisy, inventurní soupisy – 5 let, faktury přijaté, vydané a další – 10 let, účetní závěrky a výroční zprávy – 10 let, daňové záznamy, bankovní doklady – 10 let.

Jak dlouho uchovávat osobní údaje zaměstnanců : S ohledem na tříletou promlčecí lhůtu se obvykle doporučuje uchování pracovněprávních dokumentů za tímto účelem po dobu až 4 let.

Jak dlouho muze zaměstnanec pracovat bez prestavky

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. Mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Zákoník práce počítá s tím, že některé práce nemohou být přerušeny.

V případě soudních a dalších řízení musíte archivovat často i déle než deset let. Pokud jste právnická osoba nebo živnostník, který vede účetnictví, veškeré účetní doklady archivujte alespoň pět let a účetní závěrku a výroční zprávu alespoň deset let.Nařízení GDPR ani jiný zákon žádnou konkrétní dobu uchování osobních údajů nestanoví. Je potřeba se zamyslet, proč soutěž dělám, jaké mají být výstupy a potom podle toho stanovit dobu, jak dlouho data budu potřebovat a zároveň je fér je uchovávat. Po uplynutí této doby je musíte smazat.

Jak dlouho může správce vaše údaje uchovávat : Údaje nezbytné pro účely vedení účetnictví budou uloženy po dobu 7 let. V případě podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, podvodu nebo poskytnutí nepravdivých informací budou údaje uloženy po dobu 10 let. V případě sporů budeme údaje uchovávat, dokud nebude nárok uspokojen nebo do data promlčení nároků.