Antwort Co vyjadřují celkové náklady? Weitere Antworten – Co jsou to celkové náklady

Co vyjadřují celkové náklady?
Celkové náklady (TC) v ekonomii jsou nákladová funkce, která produkuje minimální množství nákladů spojených s vytvořením vektoru výstupů (y = y1 yn). K tomu dochází, když firma čelí také souboru cen exogenních vstupů.Celkové náklady (TC z anglického total costs) si můžete spočítat sečtením fixních a variabilních nákladů → TC = fixní náklady (FC) + variabilní náklady (VC). Příklad: Pokud budeme vycházet z příkladu výše, vaše celkové náklady za měsíc budou: 20 000 Kč (fixní náklady) + 25 000 Kč (variabilní náklady) = 45 000 Kč.Nákladová funkce vyjadřuje matematickou formou (respektive grafickou formou) vztah mezi náklady a objemem produkce. N = f(Q). Umožňuje rozdělit celkové náklady na jejich variabilní a fixní složku.

Co patří do fixních nákladů : Příkladem fixních nákladů mohou být pronájmy výrobních prostor, investice do strojů, zřízení telefonní linky, poskytování nějaké disponibilní služby (např. konzultace, poradenství), bonusy poskytované „v ceně” apod. Opačnou charakteristiku mají variabilní náklady.

Co patří mezi náklady

Do nákladů patří: spotřebovaný materiál, prodané zboží, nakoupené služby, odpisy majetku (úprava hodnoty majetku vzhledem k opotřebení), daně, spotřeba energie, cestovní náklady, mzdy zaměstnanců, opravy a udržování majetku, zdravotní a sociální pojištění, dary, pokuty a penále, škody, bankovní poplatky, hrazené úroky, …

Co patří do provozních nákladů : Provozní náklady nebo také OPEX (z anglického operating expense) jsou celkové náklady na zajištění běžné podnikatelské činnosti (mzdy, materiál, atp.), tj. neinvestiční náklady (tj. s výjimkou finančních nákladů – úroků). Provozní náklady spadají do kategorie variabilních nákladů externích.

NÁKLADY tvoří párovou kategorii s VÝNOSY: NÁKLADY: (vynaložené peníze) – vynaložené zdroje na určitý výkon převoditelné na peníze a přinášející ekonomický efekt. VÝNOSY: (získané peníze) – ekonomický prospěch převoditelný na peníze, získaný vynaložením ekonomických zdrojů.

Jedná se například o výdaje na mzdy zaměstnanců, výdaje na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, výdaje na zřízení pracovního místa, příspěvek na stravování (pokud je zaměstnanec přítomen během stanovené doby alespoň 3 hodiny a příspěvek je do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu).

Co to je nákladová funkce

Nákladová funkce matematicky popisuje vztah mezi náklady a výkonem. Vyjadřuje závislost nákladů na objemu produkce (výkonů, aktivit).Toto lze nazvat také jako haléřový ukazatel variabilních nákladů. Je vyjádřen podílem celkového objemu vynaložených variabilních nákladů na daný objem produkce v peněžních jednotkách, tedy hv = VN/Q.Jedná se například o výdaje na mzdy zaměstnanců, výdaje na zákonné sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, výdaje na zřízení pracovního místa, příspěvek na stravování (pokud je zaměstnanec přítomen během stanovené doby alespoň 3 hodiny a příspěvek je do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu).

Finanční náklady tvoří v účetnictví firem účtovou skupinu 56 a patří mezi ně prodané cenné papíry a podíly, úroky, kurzové ztráty, náklady z přecenění reálnou hodnotou a ostatní finanční náklady.

Jak dělíme náklady : Náklady přímé a nepřímé. Přímé náklady – jedná se o náklady, které je možné rovnou přičítat k určitému druhu výkonu. Nepřímé náklady – tyto náklady vznikají při výrobě různých výrobků a proto je nelze přímo přiřadit (při jejich vzniku) k určitým bodům kalkulace.

Co vše si mohu dát do nákladů : Mezi daňově uznatelné náklady patří například:

 • Nákupy materiálů a zboží
 • Výdaje na pracovní cesty (doprava, ubytování)
 • Mzdy a pojistné zaměstnanců
 • Doprava zaměstnanců pracoviště
 • Pracovní oblečení a ochranné pomůcky.
 • Nájemné
 • Reklamní a propagační materiály/předměty.
 • Smluvní penále a pokuty.

Jaké jsou druhy nákladů

Náklady přímé a nepřímé. Přímé náklady – jedná se o náklady, které je možné rovnou přičítat k určitému druhu výkonu. Nepřímé náklady – tyto náklady vznikají při výrobě různých výrobků a proto je nelze přímo přiřadit (při jejich vzniku) k určitým bodům kalkulace.

Nepřímé náklady jsou náklady, které přímo nesouvisí s žádnou jednotlivou činností ve výrobním procesu. Příklady zahrnují administrativní náklady, jako jsou platy zaměstnanců, náklady účetního oddělení a režijní náklady, jako jsou nájemné, náklady na služby a stroje.Mezi daňově uznatelné náklady patří například:

 • Nákupy materiálů a zboží
 • Výdaje na pracovní cesty (doprava, ubytování)
 • Mzdy a pojistné zaměstnanců
 • Doprava zaměstnanců pracoviště
 • Pracovní oblečení a ochranné pomůcky.
 • Nájemné
 • Reklamní a propagační materiály/předměty.
 • Smluvní penále a pokuty.

Co je to nákladová cena : Jako běžný podnikatel vyjdeme prozatím s „nákladovou cenou“. To je ta cena, která nám po odečtení všech nákladů, které jsme na pořízení, výrobu nebo opatření produktu vynaložili, ještě ponechá nějakou částku pro další potřebu.