Antwort Co to je veřejnosprávní kontrola? Weitere Antworten – Co je veřejnosprávní

Co to je veřejnosprávní kontrola?
Veřejnoprávní smlouva je dvoustranné nebo vícestranné právní jednání, kterým se zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Veřejnoprávní smlouva (ani její uzavření) není správním aktem.Kontrolu provádí tzv. správce daně, kterým je typicky finanční úřad příslušný sídlu vašeho bydliště.KONTROLA PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích vykonává zakladatelské a zřizovatelské funkce vůči právnickým osobám zřízeným nebo založeným obcí rada obce (v obcích, kde se rada obce nevolí pak starosta obce, případně zastupitelstvo obce, pokud si tak vyhradí).

Kdo může být příkazce operace : Obecně platí, že příkazcem operace je vedoucí orgánu veřejné správy nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec (viz § 26 odst. 1 písm. a) zákona o finanční kontrole). Z věcného hlediska by jako příkazce operace měl být pověřen takový vedoucí zaměstnanec, který dané rozumí a může posoudit její nezbytnost a správnost.

Co můžu delat po Verejnospravni cinnosti

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako úředník na obecních, městských a krajských úřadech, úředník u soudu a prokuratury, na úřadu práce, pracovník u policie, pracovník personálních útvarů státních i soukromých firem, technik, správce sítě, programátor.

Co se uci na Verejnospravni cinnosti : Zahrnuje tyto vzdělávací oblasti: vzdělávání a komunikace v českém jazyce, vzdělávání a komunikace v cizím jazyce, společenskovědní vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, matematické vzdělávání, estetické vzdělávání a vzdělávání pro zdraví.

Jaké jsou lhůty pro daňovou kontrolu

Daňová kontrola je zpravidla prováděna zpětně a může být zahájena po dobu, kdy je možné daň doměřit. Lhůta tedy činí zpravidla tři roky od konce lhůty pro podání přiznání, může ale být prodloužena některými úkony správce či poplatníka.

Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové kontroly lze v jejím průběhu rozšířit nebo zúžit doručením oznámení o změně rozsahu daňové kontroly.

Co může kontrolovat kontrolní výbor

Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona (tj. i bez výslovného pověření zastupitelstva obce) oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (§ 119 odst.Živnostenský úřad však může kontrolovat i povinnost při značení lihu, povinnost při značení tabákových výrobků, povinnost dodržování zákazů při prodeji těchto výrobků a také to, zda podnikatel na svých webových stránkách uvádí vše, co mu zákon nařizuje.Jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následná kontrola je zpětné ověření zaměřené na konečný výsledek operace, nebo následné prověřování vybraných operací (po jejich konečném vypořádání a vyúčtování).

Hlavním cílem daňových kontrol je eliminovat daňové úniky. Správce daně si proto všímá hlavně konkrétních podezřelých faktorů (například ve vašem daňovém přiznání), které právě na daňový únik mohou upozornit.

Co spadá pod veřejnou správu : Státní správu vykonávají státní orgány. Veřejnou správou lze chápat jako: správa území, státu, kraje, obce. správa věcí, ke kterým má veřejnost vlastnická práva.

Čím se zabývá veřejnosprávní činnost : Úkolem absolventa oboru veřejnoprávní činnost správy je zodpovídat za určitý úsek státem řízených či spravovaných činností (např. výstavba, sociální podpora, živnostenské podnikání, daně apod.).

Jak dlouho může přijít kontrola z finančního úřadu

V České republice může obecně správce daně zahájit daňovou kontrolu a doměřit daňovému subjektu daň pouze po dobu tří let od termínu pro podání řádného daňového tvrzení. Na základě zákonem vymezených důvodů může být ale lhůta pro stanovení daně značně modifikována a ve svém důsledku prodloužena až na období deseti let.

Obecně podle § 148 DŘ platí tříletá lhůta pro stanovení daně plynoucí od termínu pro podání přiznání, jen v tomto časovém období lze daň (daňovou ztrátu) vyměřit nebo doměřit.Podle § 38g ZDP: Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 ZDP).

Co dělá financni výbor obce : Podle ustanovení § 119 odst. 2 zákona o obcích finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.