Antwort Co to je odpisový plán? Weitere Antworten – Kdo schvaluje odpisový plán

Co to je odpisový plán?
Odpisový plán schvaluje rada obce, pokud není rad, tak starosta. Platí i dále.Odpisová základna je rozdíl mezi účetním oceněním majetku a jeho zbytkovou hodnotou.Odpis představuje opotřebení majetku za určité období v penězích. Jinými slovy je to určitá část pořizovací ceny majetku, kterou si v daném období můžete uplatnit jako daňově uznatelný náklad (resp. výdaj). Oprávky tvoří všechny odpisy za celou dobu používání dlouhodobého majetku.

Co vyjadřuje odpis : Odpis je částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Protože odpis představuje snížení ekonomického prospěchu (ve formě poklesu aktiv), jedná se o náklad. Smyslem odpisování je rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad do více období.

Jak vypadá odpisový plán

Odpisový plán bude obsahovat výpočet odpisů majetku, odpisovaného k 1.1. sledovaného roku a majetku, který bude v průběhu roku pořízen z investičního fondu (v návaznosti na dobu uvedení do provozu). Bude uvedeno číslo odpisové skupiny, pořizovací cena, roční odpisová sazba, oprávky k 1.1.

Jak sestavit rozvahu v účetnictví : Měla by obsahovat tyto položky – datum sestavení rozvahy, v jaké měně a v jakých jednotkách je sestavena, označení účetní jednotky, dodržení pořadí majetku (nejprve dlouhodobý, potom oběžný), správné pořadí zdrojů (vlastní kapitál, potom cizí) a celkový součet aktiv a pasiv. V rozvaze najdeme účty 0.

Odpisové skupiny
Odpisová skupina Příklad Počet let odpisování
1 Počítače a kancelářská technika, nástroje a nářadí 3
2 Většina pracovních strojů, nákladní i osobní automobily, traktory, autobusy 5
3 Parní kotle, tramvaje, vozy metra 10


Roční odpisy se počítají podle vzorce:

  1. roční odpis = (vstupní cena / 100) * sazba.
  2. odpis pro 1. rok = vstupní cena / koeficient pro první rok.
  3. odpis pro další roky = (2 * zůstatková cena) / (koeficient pro další roky – počet let odepisování)

Jaký je rozdíl mezi odpisy a oprávkami

Souhrn odpisů za jednotlivé roky (tedy celková hodnota opotřebení k danému období) se označuje jako oprávky. Rozdíl mezi vstupní cenou a oprávkami pak představuje zůstatkovou cenu majetku. Odpisy se dělí na dva typy: účetní a daňové. Ty se liší metodou výpočtu, ale i použitím a zákonnou úpravou.Samotné odpisování je podle výše zmíněného zákona možné zahájit teprve po uvedení pořizované věci do stavu, způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností, stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Obdobně to platí taktéž pro technické zhodnocení.Mezi tato aktiva patří:

  • zásoby (materiál, zboží, polotovary, nedokončená výroba)
  • pohledávky.
  • krátkodobý finanční majetek (pěněžní prostředky na účtu či v pokladně, ceniny, cenné papíry)
  • ostatní přechodná aktiva (například nájemné za příští rok) – týkají se většinou položek, které nepatří do současného období


Účetní rozvaha je výkaz o majetku podniku či firmy. Podle ní lze zjistit, kolik majetku společnost k danému dni vlastní a jak ho získala. Samotná rozvaha má pouze omezenou vypovídací hodnotu, protože z ní je možné vyčíst stav majetku firmy k danému dni. Jinými slovy, je to taková foto momentka účetnictví.

Jak dlouho se odepisuje 2 skupina : Hmotný majetek ve 2. odpisové skupině (např. automobily) bude možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se uplatní 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců se uplatní 40 % vstupní ceny (namísto 5 let).

Jak sestavit odpisový plán : Odpisový plán

Tento plán se stanovuje tak, aby odpovídal odhadovanému opotřebení majetku a obsahuje dvě části: věcnou (která zahrnuje shrnutí veškerého majetku, a také plánované přírůstky či úbytky) metodickou (kde najdeme dobu odpisování, sazby a zvolené metody)

Jak se počítají odpisy

roční odpis = (vstupní cena / 100) * sazba

Měsíce zařazení majetku se neřeší. V dalších letech odepisujeme pořád stejnou částku, proto rovnoměrné odepisování.

Horizontální forma rozvahy uvádí na levé straně aktiva, na pravé straně vlastní kapitál a pod ním závazky. Bilanční rovnice má pak tuto podobu: Aktiva = Vlastní kapitál + Závazky. Ve vertikální formě rozvahy jsou položky uvedeny pod sebou, nejdříve aktiva a pod nimi pasiva v členění na vlastní a cizí zdroje.Výsledovka se liší od rozvahy. Zatímco rozvaha je statická a zachycuje aktiva a pasiva v daném okamžiku sestavování rozvahy, výkaz zisků a ztrát vyjadřuje finanční výkonnost za určitý časový interval. Výnosy a náklady jsou strukturovány na provozní, finanční a mimořádnou činnost.

Jak funguje odpis auta : Bezemisní vozidla se budou mimořádně odepisovat rovnoměrně 24 měsíců, bez přerušení. Za prvních 12 měsíců se odepíše 60 % vstupní ceny vozidla, za zbylých 12 měsíců se odepíše zbývajících 40 % vstupní ceny vozidla.