Antwort Co to je mobilizovat? Weitere Antworten – Co je The mobilizace

Co to je mobilizovat?
Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. Slovo pochází z latiny a znamená uvedení někoho nebo něčeho v pohyb. V tomto případě se uvádí v pohyb armáda, logistika a ekonomika směrem k zajištění potřeb a zdrojů pro vedení ozbrojeného boje.Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo všeobecná. Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje prezident republiky na návrh vlády. Prezident republiky mobilizaci vyhlašuje v hromadných sdělovacích prostředcích. Demobilizací se rozumí propouštění vojáků z výkonu mimořádné služby.Mobilizace či manipulace kloubů je fyzioterapeutická metoda, která má za cíl, navrátit klouby do správné, neutrální polohy. Každý kloub je tvořen minimálně dvěma kostmi a tyto kosti u sebe drží nejen kloubní vazy, ale i šlachy svalů, které se k těmto kostem upínají.

Co je mobilizace v lékařství : Mobilizace je součástí manuální terapie, při které postupně odstraňujeme kloubní blokády a tím obnovujeme pohyblivost v daném kloubu, popřípadě segmentu páteře. Blokáda může vzniknout na podkladě úrazu, přetížení, vadného držení těla, při větší statické zátěži.

Na koho se vztahuje mobilizace

Branná povinnost v míru je vykonávána na principu dobrovolnosti. Tento princip se za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mění ze zákona v povinnost a vztahuje se na všechny státní občany ČR (dále jen „občan“) ve stanoveném věkovém rozpětí.

Koho se týká branná povinnost v ČR : Branná povinnost vzniká všem občanům dnem, v němž dosáhnou 18ti let a není dnes vázána na pohlaví, jako tomu bylo dříve. Brannou povinnost tak mají dle zákona i ženy. Zde je dobré si uvědomit, že branná povinnost je povinností vázanou na občanství a pozbytím státního občanství zaniká.

Občan, který jako voják v záloze odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu pracovní povinnosti podle zákona o zajišťování obrany České republiky.

Branná povinnost v míru je vykonávána na principu dobrovolnosti. Tento princip se za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mění ze zákona v povinnost a vztahuje se na všechny státní občany ČR (dále jen „občan“) ve stanoveném věkovém rozpětí.

Co se stane když odmítnu mobilizaci

Občan, který jako voják v záloze odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu pracovní povinnosti podle zákona o zajišťování obrany České republiky.Branná povinnost v míru je vykonávána na principu dobrovolnosti. Tento princip se za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mění ze zákona v povinnost a vztahuje se na všechny státní občany ČR (dále jen „občan“) ve stanoveném věkovém rozpětí.Výjimka se vztahuje na poslance, senátory, členy vlády, soudce Ústavního soudu, členy Nejvyššího kontrolního úřadu, diplomaty, konzuly, ředitele KÚ, občana nebo vojáka v bezpečnostním sboru. Dále se nepovolávají těhotné ženy a ženy nebo osamělí muži, kteří pečují o dítě ve věku do 15 let.

(1)​ Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Co když odmítnu mobilizaci : Občan, který jako voják v záloze odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu pracovní povinnosti podle zákona o zajišťování obrany České republiky.

Kdo je zbaven branné povinnosti : V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), lze vojáka v záloze, u něhož je v důležitém zájmu bezpečnosti České republiky třeba, aby mohl dále vykonávat své civilní zaměstnání, zprostit výkonu mimořádné služby. Na toto zproštění není právní nárok.

Kdo muze odmitnout mobilizaci

(1) Voják v záloze může odmítnout vykonávat mimořádnou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání a) do 15 dnů ode dne předání rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu vydaného při odvodním řízení, b) do 15 dnů ode dne účinnosti vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

V České republice se branná povinnost vztahuje na všechny občany státu starší 18 let, a to na základě zákona č. 585/2004 Sb. Branný zákon. Branná povinnost naopak zaniká dnem dosáhnutí 60 let či z jiných důvodů taxativně vymezených v §7 výše zmíněného zákona.