Antwort Co se stalo roku 833? Weitere Antworten – Co se stalo v roce 833

Co se stalo roku 833?
Roku 833 se knížeti Mojmírovi podařilo Pribinu z Nitry vypudit, připojil jeho knížectví ke svému a tento krok je označován za vznik Velkomoravské říše. Mojmír se stal prvním velkomoravským panovníkem.Svatopluk se v prvním období své vlády nad Českou kotlinou opíral o přemyslovského knížete Bořivoje, dal jej na svém dvoře pokřtít a stal se jeho kmotrem. Svatoplukovi se poprvé podařilo spojit v jednom státě Moravu, Čechy a také území pozdějšího Slovenska.V Římě papež Jan VIII. roku 880 schválil jejich činnost (poslal Svatoplukovi bulu Industriae tuae). Konstantin však onemocněl, a proto vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril a brzy nato zemřel. Metoděj byl jmenován arcibiskupem Moravy a Panónie.

Co bylo po Velké Moravě : Roku 903 nebo 904 Maďaři, v čele s Arpádem, Slovany porazili, a tím jakékoliv zmínky o Velké Moravě končí. Její území se pak tak nějak rozpadlo na Čechy, Uhry a Polský stát. Roku 907 Maďaři zvítězili i nad Franky. Po úpadku Velké Moravy se dějiště našich dějin přesunulo do Čech a pod taktovku Přemyslovců.

Co udelal Svatopluk

Svatopluk tak už roku 874 získal území podél horního toku řeky Visly, dále ke své říši pevně přimkl dnešní slezské oblasti (Opavsko, Holasicko). V roce 881 (884) připojil kraj podél řeky Tisy, od roku 888 byly velkomoravskou součástí také Čechy (knížectví Přemyslovců) a Lužice (Lužičtí Srbové).

Kdy vzniklo české knížectví : České knížectví

České knížectví Ducatus Bohemiæ (la) Herzogtum Böhmen (de) ← ← 872–1198 → → vlajka znak
Geografie České knížectví v rámci Svaté říše římské v 11. stol. Knížectví v rámci Svaté říše římské po roce 1029
Vznik 895 – vláda Spytihněva I.
Zánik 1198 – povýšení Českého knížectví na království

Největší prosperity dosáhlo České království za Přemysla Otakara II. Vrcholu dosáhl český stát v době vlády Lucemburků ve 14. -15. století za vlády českého krále a římského císaře Karla IV.

833 Moravský kníže Mojmír I. vyhnal z Nitry tamního vládce Pribinu a ovládl jeho území. 846 Na Moravu vtrhl východofranský král Ludvík Němec a jako moravského vládce dosadil Mojmírova synovce Rostislava. Ludvíkův zásah byl umožněn vnitřními zmatky po smrti Mojmíra.

Kdo a kdy založil Prahu

Podle legendy byla Praha založena v 8. století českou kněžnou a věštkyní Libuší a jejím manželem Přemyslem, zakladatelem dynastie Přemyslovců.Papežem byl tehdy Klement V., pro něhož byl Avignon dalším místem pobytu ve funkci papeže. Předtím ho hostila francouzská města Bordeaux, Poitiers a Toulouse.Čechy se staly po zániku Velkomoravské říše (~907) politickým centrem česko-moravsko-slezského prostoru. Po roce 1019 (či 1029) k nim byla vojensky připojena Morava, poté přibylo Slezsko, obojí Lužice a později i Česká Falc a Braniborsko.

České knížectví

České knížectví Ducatus Bohemiæ (la) Herzogtum Böhmen (de) ← ← 872–1198 → → vlajka znak
Geografie České knížectví v rámci Svaté říše římské v 11. stol. Knížectví v rámci Svaté říše římské po roce 1029
Vznik 895 – vláda Spytihněva I.
Zánik 1198 – povýšení Českého knížectví na království

Co udelal Mojmir : (830–846) je tradičně označován jako zakladatel takzvané Velké Moravy, raněstředověkého státního útvaru na území dnešní jižní Moravy, západního Slovenska a dalších oblastí.

Kdo byl syn Svatopluka : († 906) byl mezi léty 894–906 čtvrtý a také poslední historicky známý panovník Velkomoravské říše, který pocházel z dynastie Mojmírovců. Datum a místo jeho narození je neznámé. Narodil se po roce 871 jako syn velkomoravského knížete Svatopluka a pravděpodobně jeho manželky Svatožizně.

Kdo byl první český kníže

Prvním historicky doloženým českým panovníkem byl Bořivoj I. (asi 852–889) se svou manželkou svatou Ludmilou (860–921). Královský titul, nikoli ovšem dědičný, jako první získali v roce 1085 Vratislav II. (asi 1033–1092) a v roce 1158 jeho vnuk Vladislav II.

Československo získalo v roce 1990 nový oficiální název: Česká a Slovenská Federativní Republika. Krátce nato, ke konci roku 1992, však zaniklo a místo něj vznikly dva nové státy, Česko a Slovensko.Pojďme se společně podívat na historii vzniku naší republiky. Český stát vznikl již kolem roku 900 a vládli mu tenkrát Přemyslovci. Nejmocnějším českým králem, nazývaným otcem vlasti, byl Karel IV. Až v roce 1993 se Československá republika rozdělila na Česko a Slovensko.

Kdo byl první velkomoravský kníže : Na počátku dějin vystupuje Morava jako samostatné Moravské knížectví začleněné mezi lety 623 až 658 do Sámova kmenového svazu, prvním známým knížetem je roku 830 Mojmír I., který dal jméno dynastii Mojmírovců vládnoucí na Moravě s krátkou přestávkou až maďarských nájezdů roku 906.