Antwort Co patří do tříděného odpadu? Weitere Antworten – Co nepatří do tříděného odpadu

Co patří do tříděného odpadu?
Co NEPATŘÍ do kontejneru KOV

 • Plechovky od barev, ředidel, laků a jiných chemických a nebezpečných látek.
 • Obaly od chipsů
 • Obaly od motorových olejů a pohonných hmot.
 • Tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek.
 • Baterie.
 • Domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů

Vytříděné odpady z barevných kontejnerů odváží svozové firmy na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Na těchto dotřiďovacích linkách jsou odpady dále tříděny na různé druhy, podle jejich materiálového složení nebo podle potřeb a technologií konečných zpracovatelů.V ideálním případě se snažte třídit:

 • Papír.
 • Sklo.
 • Plasty.
 • Nápojové kartony.
 • Bioodpad.
 • Nebezpečný odpad.
 • Elektronika.
 • Směsný odpad.

Co patří do plastového odpadu : Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

Co se nesmí házet do popelnice

Směsný komunální odpad

Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.

Kam patří obaly od jídla : Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Plasty se v ČR třídí obvykle do žlutých kontejnerů.

Směsný komunální odpad

Patří sem: popel, smetí, odpady z kuchyně, znečištěný papír, znečištěné plasty, atp. Nepatří sem: látky tekuté, nebezpečné odpady a jiné předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob. uhynulá zvířata, papír, sklo, plast, nápojové kartony, kovy, bioodpad.

Sběrný dvůr

Případně výkupna druhotných surovin. Jde o objemný odpad. Odneste na sběrný dvůr, pokud ho vaše obec provozuje nebo odevzdejte při mobilním svozu objemného odpadu, který by obec měla organizovat 2x ročně, pokud SD nemá.

Co nelze třídit

Co nepatří do kontejnerů

Linoleum a jiné výrobky z PVC, novodurové potrubí, obaly od nebezpečných látek, molitan, mastné plastové obaly. Do kontejneru na plasty lze vhodit výrobky s tímto označením (číslo je umístěno ve známém trojúhelníčku a pod ním slovní označení).odpad z plastu patří do žlutého kontejneru; odpad ze skla patří do zeleného kontejneru; odpad z kovů patří do šedého kontejneru; odpad z nápojových kartonů patří do oranžových kontejnerů.Shromážděný hliník, včetně plechovek nebo víček od jogurtů, můžete vyhodit do kontejnerů na hliník, odnést ho na speciální sběrná místa nebo zkusit sběrnu druhotných surovin. Další možností jsou sběrná střediska odpadů, která najdete ve většině měst.

Odneste je do modrého kontejneru

Ta recyklaci nebrání. Jakto Protože během procesu recyklace se papír rozmáčí a oddělí se od něj vše, co není papír.

Kam patří krabicky od cigaret : KRABIČKY OD CIGARET – Směsný odpad. KRÉMY – V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla. KŘÍDOVÝ PAPÍR – Směsný odpad.

Kam se hází krabice od pizzy : Krabice od pizzy a grilovací marinády

Krabice od pizzy patří do běžné popelnice na směsný odpad. „Je to z toho důvodu, že papír nasákne omastkem a pro další recyklaci není vhodný. Stejně by spotřebitelé měli postupovat i v případě znečistěných polystyrenových obalů na jídla rozvážená z restaurací.

Kam vyhodit svíčky

Používané zapalovací svíčky nejsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. Likvidace těchto autodílů v rámci komunálního odpadu je však zakázána. Likvidace se musí provádět předáním součástek specializované službě nebo vložením do příslušně označených recyklačních kontejnerů.

Sáčky od potravin, jako jsou například brambůrky, sušenky, ale třeba i koření, nejčastěji patří do směsného odpadu. Jednoduchou pomůckou při jejich třídění vám může být vnitřní strana obalu – je-li stříbrná, znamená to, že je materiál potažen hliníkem. Proto mu nenáleží místo mezi plasty.Nejčastěji se setkáváme s krémy v plastových nebo skleněných lahvičkách, dózách a kalíšcích s plastovými víčky. Ideálním postupem je tedy skleněnou lahvičku, dózu či kalíšek vytřídit do kontejneru na sklo a plastové víčko do plastů.

Kam s obaly od oleje : Dle zákona o odpadech platí povinnost použité motorové oleje ekologicky likvidovat. Jiné způsoby likvidace jsou zcela nepřípustné. Za nezákonné nakládání s nebezpečným odpadem může být uložena sankce. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že občané mohou tento druh odpadu bezplatně odevzdávat na sběrných dvorech.