Antwort Co musí obsahovat výkaz práce? Weitere Antworten – Co má obsahovat docházka

Co musí obsahovat výkaz práce?
Při evidenci docházky se obvykle zaznamenává: Den a čas, kdy byl zaměstnanec přítomný na pracovišti, dovolená zaměstnance nebo překážky v práci na straně zaměstnance (tzn. např. návštěva lékaře, pracovní neschopnost a jiné překážky ve smyslu Zákoníku práce), a další skutečnosti v souladu s ustanoveními Zákoníku práce.Zaměstnavatel má povinnost evidovat pracovní dobu. Forma, jakou pracovní dobu eviduje, však není zákoníkem práce daná. Vždy je však nutné zvolit takovou formu evidence, kterou bude možné prokazatelně předložit pracovní dobu zaměstnanců například inspektorátu práce.Zákoník práce nepředepisuje, jakým způsobem mají zaměstnavatelé vést evidenci pracovní doby. Je tak na každém zaměstnavateli, pro jakou formu evidence se rozhodne. Evidence tedy může být vedena jak formou tištěných, ručně vyplňovaných výkazů práce, tak např. elektronicky.

Co je to pracovní Výkaz : Hlavní agenda Výkaz práce slouží jako evidence odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků, s možností rozepisování práce na jednotlivé zakázky či jejich části. Systém navíc k záznamům ukládá informaci, kde se pracovník při práci nacházel (viz docházka).

Jak se počítá docházka

Evidence docházky není ze zákona ani jiného právního předpisu povinná. Docházka zaměstnance označuje dobu, kdy se zaměstnanec zdržuje v práci (na pracovišti nebo v objektu zaměstnavatele), tedy kdy přišel do práce a kdy z ní odešel. Tato doba nemusí být zpravidla totožná s evidencí pracovní doby.

Jak dlouho se musí archivovat docházka : Doba archivace mzdových dokladů je 30 let dle zákona (Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Z praxe ale vyplývá, že státní archivy nevydávají souhlas se skartací dříve než po 45 letech.

Zaměstnanec mimo jiné nesmí : požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době ani mimo pracoviště vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele, kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem (§ 12 odst.

Co se považuje za odpracovanou dobu

Pokud jde o podmínku odpracovaného dne – za odpracovaný den se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou (tedy alespoň nadpoloviční) část své směny. Části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Za výkon práce se ale nepovažuje jen faktický výkon práce, ale též náhradní doby popsané v § 216 odst.Pracovní doba je definována jako doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele (§ 78 odst. 1 písm. a) zákoníku práce). Zahrnuje dobu směny a práci přesčas (§ 78 odst.Hlavní částí výkazu práce je výkaz činností, tato část prokazuje nárok na proplacení mzdových výdajů z prostředků dotace. Ve výkazu se uvedou dny, kdy byla práce odvedena, v každém dni budou uvedeny hodiny, které zaměstnanec odpracoval pro projekt.

Samotné potvrzení musí obsahovat:

  • Údaje o zaměstnání – pracovní poměr, DPČ, DPP a trvání zaměstnání
  • Druh vykonávaných prací
  • Získanou kvalifikaci.
  • Odpracovanou dobu (kvůli maximální expoziční době)
  • Údaje o případných srážkách ze mzdy.

Kolik procent absence můžu mít : Má-li žák v daném předmětu absenci větší než 30%, nemusí být z tohoto předmětu v řádném termínu klasifikován. Má-li žák v daném předmětu absenci větší než 50%, nebude z tohoto předmětu v řádném termínu klasifikován. Žákovi lze umožnit komplexní přezkoušení ze zameškané látky. O toto přezkoušení musí sám včas požádat.

Jak se počítají odpracované hodiny : Měsíční pracovní doba se spočítá tak, že počet pracovních dnů ve zvoleném měsíci vynásobíte počtem hodin průměrně odpracovaných za jeden den. Například 20 pracovních dnů v měsíci * osmihodinová pracovní doba = měsíční pracovní doba je 160 hodin.

Co musí zaměstnavatel archivovat

Tím prvním je zákonná lhůta 5 let. Po tuto dobu je ze zákona nutné archivovat: účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, účetní záznamy pro doložení formy vedení účetnictví. Pak zde máme období 10 let. Po tuto dobu se archivuje účetní závěrka, výroční zpráva a daňové doklady.

Doba archivace může být: 3 roky – jedná se o stejnopisy evidenčních listů z pozice zaměstnavatele. 5 let – zde patří účetní doklady (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy apod.), účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtové rozvrhy či účetní záznamy pro doložení formy vedení účetnictví.V praxi se můžete setkat s otázkami diskriminačního charakteru. Nejvíce se zaměstnavatelé dotazují na rodinný stav, počet a věk dětí, náboženské vyznání, nebo zda kouříte. Na tyto otázky nemusíte reagovat, případně můžete zaměstnavatele upozornit na jejich nevhodnost a irelevantnost.

Co si nesmí zaměstnavatel dovolit : Zaměstnanec mimo jiné nesmí :

  • požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době ani mimo pracoviště
  • vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele,
  • kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.