Antwort Co musí obsahovat prohlášení o shodě? Weitere Antworten – Na co musí být prohlášení o shodě

Co musí obsahovat prohlášení o shodě?
Prohlášení o shodě musí mít i repasované výrobky, výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády.Značku CE je povinné používat na širokou škálu výrobků, počínaje elektrickými zařízeními, přes hračky až po lékařské přístroje či civilní výbušniny. Jde o kategorie výrobků, na které se vztahují zvláštní směrnice EU.EU prohlášení o shodě musíte vypracovat vy jako výrobce.

Co musí obsahovat certifikat : Údaje na certifikátu

identifikátor subjektu – znaky, podle kterých lze ověřit identitu držitele certifikátu (jméno a příjmení, fotografie, otisk prstu, výška, barva očí, výrobní číslo apod.) identifikátor autority – označení toho, kdo certifikát vydal (razítko, podpis, označení vydavatele)

Co musí obsahovat technická dokumentace

Technická dokumentace – textové dokumenty

– může obsahovat výpočty a vysvětlující text nebo technické požadavky, často je to zpráva o výsledcích měření, kontrole parametrů zařízení, o statickém posouzení konstrukce apod. Různé druhy seznamů, tabulek, výpočtů, kusovníků apod.

Co musí obsahovat technický list : Technický list obsahuje tyto informace: Definici výrobku: Základní popis daného produktu. Složení: Obecná informace o tom, z čeho je materiál vyroben. Podmínky pro zpracování: Teplota a povětrnostní podmínky pro aplikaci.

Kolik stojí certifikace výrobku Toto je velmi častá otázka, na kterou nelze jednoduše odpovědět, podobně jako když se zeptáte kolik bude stát auto. Vlastní certifikace může stát od 1000 Kč do statisíců Kč.

Jak na výrobek umístit označení CE Označení CE musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné. Skládá se z iniciál „CE“, kdy obě písmena musí být stejně vysoká a jejich výška musí být alespoň 5 mm (pokud není v požadavcích pro danou kategorii výrobků uvedeno jinak).

Jak získat certifikát o shodě

Jak označení CE získat

 1. zajistit shodu výrobku se všemi příslušnými celounijními požadavky.
 2. určit, zda můžete výrobek posoudit vy sami, nebo o to musíte požádat oznámený subjekt.
 3. sestavit technickou dokumentaci, která shodu dokládá (další informace o technické dokumentaci)
 4. vytvořit a podepsat EU prohlášení o shodě

Průvodní dokumentace ke stroji nebo technickému zařízení je v podstatě návod od výrobce, který obsahuje detailní pokyny pro jeho montáž, zacházení, manipulaci, údržbu, opravy, výměnu součástí, prohlášení shody ES, ale také informace o výchozích a pravidelných revizích a kontrolách.ES prohlášení o shodě znaméná, že výrobek nebo zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

K provedení měření emisí, pravidelné technické prohlídky či evidenční kontroly je třeba vždy předložit originál technického průkazu (velký TP) a osvědčení o registraci vozidla (malý TP). S vozidlem nemusí přijet majitel, stačí někdo, kdo bude mít výše uvedené doklady.

Kdo kontroluje CE : Kdo kontroluje, zda bylo označení CE použito správně Dozor nad tím, zda výrobky jsou uváděny na trh nebo do provozu v souladu se stanovenými předpisy nebo zda naopak nejsou neoprávněně opatřovány označením CE v České republice, má hlavně Česká obchodní inspekce (ČOI).

Kdo vydává certifikát CE : U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě výrobce nebo zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU nebo dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.

Co by měl obsahovat průvodní dopis

Co má obsahovat průvodní dopis

 • Název společnosti, adresa.
 • Nadpis, titul, headline: Věc – Žádost o zaměstnání,…
 • Oslovení osoby: Vážení; Vážený/á pane/í jen včetně titulu a příjmení
 • Vlastní text.
 • Ukonči průvodní dopis pozdravem a poděkováním.
 • Podepiš se nad jméno a příjmení
 • Kontaktní údaje.
 • Uveď datum a místo napsání žádosti.


Průvodní zpráva musí obsahovat identifikační údaje. Mezi tyto údaje se vypisují údaje o stavbě například název stavby, místo stavby a předmět dokumentace. Předmět stavby znamená, jestli se jedná o novostavbu nebo přestavbu. Mezi další identifikační údaje patří údaje o žadateli a údaje o zpracovateli.1. 2024 je k vozidlu při registraci vydávám jen jeden doklad ORV – osvědčení o registraci vozidla. Tento doklad je vydáván k nově registrovému vozidlu.

Jaké doklady na technickou kontrolu : Technický průkaz. Osvědčení technického průkazu. Osvědčení o měření emisí (vydáno po prvním měření emisí)