Antwort Co musí obsahovat dohoda o rozvázání pracovního poměru? Weitere Antworten – Co musí obsahovat výpověď dohodou

Co musí obsahovat dohoda o rozvázání pracovního poměru?
V prvé řadě musí být písemná a musí obsahovat:

 • údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli.
 • předmět dohody dle § 49 zákoníku práce.
 • datum uzavření pracovní smlouvy a popis pozice.
 • důvod ukončení pracovního poměru (nepovinné)
 • počet vyhotovení dohody.
 • místo, datum a podpisy obou stran.

Na výpověď není žádný předepsaný vzor či formulář. Mělo by z ní být jasné, kdo ji dává, komu a kdy. Důvod výpovědi, tedy proč chce zaměstnanec odejít, uvádět nemusí. Naopak, pokud podává výpověď zaměstnavatel, musí důvod jasně vymezit a obhájit si ho.Kdy je pro zaměstnance výhodnější dohoda Pro zaměstnance, který spěchá do nové práce nebo z jiného důvodu už nechce zůstat na dosavadním pracovišti ještě další dva měsíce, naopak bývá výhodnější dohoda. Když se na tom obě strany shodnou, může pracovní poměr skončit mnohem dřív – třeba i okamžitě.

Jak ukoncit pracovní poměr na dohodu : Platí 15denní výpovědí doba

DPP se dá zrušit: Dohodou smluvních stran ke sjednanému datu (domluvíte se se zaměstnavatelem, že skončíte například k prvnímu v novém měsíci). Výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpověď můžete podat vy nebo ji zaměstnavatel může doručit vám.

Co musí obsahovat dohoda

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby, doba, na kterou se dohoda uzavírá a výše odměny a podmínky pro její poskytování. Dohoda o pracovní činnosti se sjednává na dobu určitou nebo neurčitou.

Kdy je výpověď neplatná : Kdy je výpověď z práce neplatná

Sem patří organizační důvody, zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, porušování pracovních povinností nebo nedostatečné pracovní výsledky. Výpovědní doba pak musí trvat minimálně dva měsíce. Tip: Přečtěte si, v jakých případech můžete dostat výpověď pro špatné pracovní výsledky.

Výpověď musí být písemná a obsahovat kromě identifikace smluvních stran (zaměstnanec a zaměstnavatel), pracovněprávního vztahu a výpovědní lhůty také jasně definovaný důvod výpovědi. Jestli pracovní smlouvu vypovídá zaměstnanec, není povinen důvod svého rozhodnutí uvádět.

Co ve výpovědi nesmí chybět

To znamená, že z ní musí být jasné datum uzavření pracovní smlouvy, případně i pozice, na níž zaměstnanec pracoval, dále datum, kdy byla výpověď sepsána, a podpis zaměstnance nebo zaměstnavatele (resp.

Kdo podepisuje dohodu o ukončení pracovního poměru

1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru (§ 49) Dohoda o rozvázání pracovního poměru patří mezi formálně nejjednodušší způsoby rozvázání pracovního poměru, jehož použití není zákonem omezeno. Pracovní poměr v tomto případě končí se souhlasem obou účastníků pracovního poměru, tj. zaměstnance a zaměstnavatele.Ve výpovědi musí být uveden její konkrétní důvod. Nemůže být libovolný, možné důvody jsou dány zákoníkem práce. Mezi nejčastější důvody výpovědi patří organizační důvody, nesplnění požadavků pro výkon sjednané práce nebo porušení pracovních povinností.Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat vám potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Po ukončení zaměstnání byste také měli dostat evidenční list důchodového pojištění.

Pracovní smlouva je v podstatě jednoduchou smlouvou, která podle zákoníku práce musí obsahovat pouze tři podstatné náležitosti. Těmi jsou druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do práce.

Co nemusí obsahovat pracovní smlouva : Co nemusíte zaměstnavateli sdělovat

Zaměstnavatel nesmí od svého zaměstnance vyžadovat informace o národnosti, těhotenství, rodinných a majetkových poměrech, sexuální orientaci, původu, členství v politických stranách nebo odborových organizacích, příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti.

Jak se branit výpovědi : Jak se proti výpovědi bránit V případě, že dostanete výpověď, která je z vašeho pohledu neoprávněná, je dobré napsat své negativní stanovisko s odůvodněním, proč se vám jako neoprávněná jeví a současně vyjádřit zájem o další zadávání práce. V dalším kroku radíme nezaváhat a zkontaktovat odbornou právní pomoc.

Jak správně napsat výpověď

Povinných je jen pár informací:

 1. identifikační údaje zaměstnavatele (název, sídlo, IČ)
 2. údaje o vás (jméno a příjmení, datum narození, bydliště)
 3. text výpovědi s uvedením dne uzavření pracovní smlouvy, kterou chcete ukončit.
 4. den, od kterého začíná plynout výpovědní doba.
 5. datum a váš podpis.


Váš záměr ukončit pracovní poměr ve společnosti byste měli nadřízenému sdělit vždy písemně. Jedná se o právně platný dokument s uvedeným datem, od kterého začíná běžet výpovědní lhůta.co musí být v každé smlouvě

Ať už uzavřete jakoukoliv pracovní smlouvu, neměly by v ní chybět tři základní věci – druh práce, místo a den nástupu. Ideálně do ní chtějte napsat i výši mzdy, přestože tam být nemusí a může být sjednána zvlášť ve mzdovém výměru.

Na co si dát pozor při ukončení pracovního poměru : Zaměstnavatel vždy musí uvést důvod výpovědi.

Mohou to však být pouze důvody uvedené v zákoníku práce, jinak je výpověď neplatná. Tyto důvody musí být přesně popsány, nestačí pouhý odkaz na zákon. Jasně musí být také vymezeno chování zaměstnance, které k výpovědi vedlo. Výpověď musí být písemná.