Antwort Co je to viktimologie? Weitere Antworten – Čím se zabývá Viktimologie

Co je to viktimologie?
Viktimologie je odvětví kriminologie, které se zabývá oběťmi trestných činů, jejich typologií a předpoklady stát se obětí trestného činu (viktimností). Proces, kterým se člověk stává obětí trestného činu, se nazývá viktimizace. Viktimologie se také snaží předcházet obviňování oběti.Viktimnost je soubor osobnostních předpokladů a vnějších okolností ohrožujících jedince, který se pak stává snadněji obětí trestného činu.Viktimologie tedy vznikla jako nová vědní disciplína jiţ v 50. letech 20. století, její skutečný rozvoj však datujeme do 70. let 20 století.

Jak dále rozlišujeme viktimizaci : Primární viktimizace

újma fyzická – především zranění až usmrcení oběti; újma finanční – ztráta na majetku či financích, především poškození či úplná ztráta; újma emocionální – emocionální a psychický dopad trestné činnosti na oběť, především pocity úzkosti, nespavost, fobie a další.

Kdo je zvlášť zranitelná oběť

Vždycky budou mezi zvlášť zranitelné oběti patřit tyto osoby: dítě (všechny osoby mladší 18 let) hendikepované osoby (tělesně nebo mentálně postižené osoby), oběti trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 TZ)

Co je předmětem kriminologie : Kriminologie je multidisciplinární nauka, která se zabývá kriminalitou. Předmětem jejího zkoumání je kriminalita, pachatel, oběť a kontrola kriminality.

Kriminologie je multidisciplinární nauka, která se zabývá kriminalitou. Předmětem jejího zkoumání je kriminalita, pachatel, oběť a kontrola kriminality.

(2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena škoda nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil nebo měl obohatit.

Co je predmetem kriminologie

Kriminologie je multidisciplinární nauka, která se zabývá kriminalitou. Předmětem jejího zkoumání je kriminalita, pachatel, oběť a kontrola kriminality.Trestné činy jsou podle tohoto trestního zákoníku rozlišovány na: přečiny – všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné, za něž hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do 5 let, zločiny – všechny úmyslné trestné činy, za něž hrozí trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nad 5 let.Primární viktimizace – proces, kdy se z člověka stává oběť trestného činu (např. je přepaden, okraden, vydírán) Sekundární viktimizace – poškození oběti vyšetřovacími a jinými procesními postupy (např. nepravdivé obvinění oběti, že si vymyslela napadení; protahování případu, konfrontace s pachatelem…)

(1) Za trestný čin se pro účely tohoto zákona považuje také čin jinak trestný. (2) Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena škoda nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil nebo měl obohatit.

Kdo jsou oběti : Za oběť je považován každý, kdo se cítí být protiprávním jednáním poškozený, pokud se vyšetřováním nezjistí opak. Nezáleží na tom, zda je pachatel činu znám, jestli byl jeho čin úmyslný nebo ho způsobil nedbalostí (např. při dopravní nehodě nebo nedodržení bezpečnosti práce).

Co dělá Kriminolog : Kriminologie se zabývá pachateli trestných činů, respektive nositeli sociálně patologických jevů s kriminalitou více či méně souvisejících. Kriminologie obvykle chápe osobu pachatele šířeji neţ trestní právo.

Kde je nejvetsi kriminalita v ČR

Nejvíce trestných činů jsme evidovali v Praze (41 070) a Moravskoslezském kraji (21 564), nejméně pak v Karlovarském kraji (5 041) a na Vysočině (5 605). Pokud lze nějaký z krajů označit za stabilní, pak především ten Jihočeský, neboť v loňském roce evidovali pouze o 1 trestný čin více nežli v roce 2022 (8 917 vs.

Kriminologie je věda o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětech a o jejich kontrole. Slovo „kriminologie“ znamená doslova „věda o kriminalitě“, je odvozené z latinského „crime” (zločin) a řeckého „logos“ (nauka). Poprvé použil tohoto termínu patrně francouzský antropolog Topinard v roce 1879.Podstatný znak oběti šikany je tichost, plachost a citlivost, oběť nerada mluví před ostatními, velmi často se stahuje do sebe. Dalšími znaky oběti je nízké sebevědomí, těžko se prosazuje mezi ostatními, většinou se podřizuje. Dítě se považuje za nezajímavé, nehezké a hloupé.

Proč agresor šikanuje : "Hrubián" – primitivní, impulsivní, hrubý, s kázeňskými problémy, má narušený vztah k autoritě, mnohdy zapojený do gangů páchajících trestnou činnost, forma – šikanuje tvrdě a nelítostně, vyžaduje absolutní poslušnost, šikanování používá cíleně k zastrašování ostatních, rodinné prostředi – častý výskyt agrese a …