Antwort Co je průběžná kontrola? Weitere Antworten – Co je vnitřní kontrola

Co je průběžná kontrola?
Vnitřní kontrola (řízení) je určena k tomu, aby pomáhala vede- ní organizace při kontrole jejího fungování, a nikoli ke kontrole samotného vedení. Existuje řada pří- kladů nepoctivých vrcholových vedoucích pracovníků, kteří porušili kontrolní systémy a dopustili se různých podvodů a zneužití.Předmětem veřejnosprávní kontroly je kontrola skutečností, které jsou rozhodující pro hospodaření s veřejnými prostředky, zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory.Řídící kontrola prověřuje úplnost, oprávněnost, hospodárnost a efektivnost finančních operací. O provedení a výsledku řídící kontroly musí být vedena odpovídající dokumentace.

Co je vnejsi kontrola : Vnější kontrolu zabezpečuje např. NKÚ, Veřejný ochrance práv, parlament, soudy, správní orgány. ✓ Občanská kontrola je prováděna občansky. Kaţdý občan má právo a povinnosti ji provádět buď svou účastí na zasedání zastupitelstva kraje či obce, nebo prostřednictvím svých zástupců ve volených orgánech.

Co je to vizuální kontrola

Vizuální kontrola, či zkouška (ve zkratce VT) je nedestruktivní metoda zaměřená na zjišťování a hodnocení vlastností povrchů výrobků, součástí, či povrchů pouhým okem, nebo pomocí speciální přístrojů, či zařízení.

Co je to celní kontrola : Účelem celního řízení je kontrola, zda jsou dodržovány všechny zákazy a omezení, vyměření cla a DPH a propuštění zboží do volného oběhu. Tuto činnost vykonává celní správa prostřednictvím celních úřadů.

Krajské pobočky Úřadu práce kontrolují, zda uchazeči o zaměstnání dodržují režim dočasné neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu. Dále je v jejich kompetenci kontrola výše průměrného měsíčního čistého výdělku v rozsahu potřebném pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Co je kontrola finančního úřadu Tento úkon, rovněž známý i jako daňová kontrola, má za cíl prověřit, zda daný podnikatel řádně plní své daňové povinnosti a dodržuje všechny ostatní zákonem dané skutečnosti ovlivňující stanovení daní.

Za co se bere řidičák

Řidičům, kteří opakované porušují pravidla silničního provozu, hrozí odebrání řidičského průkazu na jeden rok. Automaticky se tak děje po získání dvanácti bodů za přestupky. K nejčastějším patří překročení rychlosti, jízda na červenou, předjíždění na plnou čáru, ohrožení chodce či řízení pod vlivem alkoholu.ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Lékařské vyšetření pro nový řidičský průkaz 400,-,- Kč
Lékařské vyšetření pro rozšíření řidičského průkazu 200,-,- Kč
Lékařské vyšetření pro prodloužení řidičského průkazu (věk) 200,-,- Kč

Pokud člověka kontrola nezastihla

V případě, kdy kontrola nezastihne člověka na nemocenské na zadané adrese, může být ukončena pracovní neschopnost, kráceny dávky nemocenské nebo zcela odebrány, a to i zpětně.

Kontrola může přijít kdykoli, a dokonce i opakovaně, klidně každý den. Zaměstnanec na neschopence může být kontrolován během dne, brzy ráno i v pozdních hodinách (večer po 22. hodině), a to nejen v pracovní dny, ale také o víkendu či státním svátku. Kontrola může přijít i v den ukončení neschopenky.

Které optické zařízení se používá při nepřímé vizuální kontrole : Při nepřímé vizuální kontrole se používají pomůcky jako jsou endoskopy, nebo přístroje s optickými vlákny, ve spojení s kamerou (fotografický nebo filmový přístroj). Musí se prokázat, že systém nepřímé vizuální kontroly použitý pro provedení navržené úlohy je vhodný.

Co je kontrolní úkon : Posledním kontrolním úkonem dle kontrolního řádu je takový úkon, po jehož provedení kontrolující disponuje veškerými podklady a zjištěními potřebnými pro vyhotovení protokolu o kontrole, a od kterého kontrolovaná osoba může oprávněně očekávat, že jí ve lhůtě stanovené zákonem bude doručen protokol o kontrole.

Co můžou celnici

Celník

 • Může zastavovat dopravní prostředky, kontrolovat zavazadla, náklad i přepravní listiny při pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu.
 • Kontroluje dálniční známky a mýtné, přitom může zastavovat vozidla.


Celní orgán na základě tohoto návrhu pouze vydává rozhodnutí v tomto řízení a nijak neparticipuje na jeho dopravě či případné další manipulaci (skladování apod.). Délka celního řízení není zákonem stanovena, v průměru trvá 30 – 60 minut.Kdy vás mohou vyřadit z úřady práce

 • Nesplnění oznamovací povinnosti.
 • Nedodržování režimu dočasné neschopnosti.
 • Práce při podpoře v nezaměstnanosti.
 • Nedostavení se na naplánovanou schůzku.
 • Neposkytnutí součinnosti.
 • Odmítnutí či maření práce nebo rekvalifikace.
 • Další důvody.

Co může kontrolovat inspektorát práce : Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny:

 • kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
 • vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků
 • vést přestupková řízení a ukládat pokuty.
 • poskytovat poradenství