Antwort Co je Ministerstvo zahraničí? Weitere Antworten – Kdo řídí ministerstvo zahraničí

Co je Ministerstvo zahraničí?

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Ministr Jan Lipavský (Piráti)
Náměstci Jiří Kozák Jan Marian Eduard Hulicius
Státní tajemník Radek Rubeš
Webová stránka mzv.gov.cz

Ministerstvo je ústřední orgán státní správy, v jehož čele stojí člen vlády (ministr). Jinak se ministerstvo od ostatních ústředních správních orgánů (např. Českého statistického úřadu) neodlišuje.Články v kategorii „Ministerstva České republiky“

 • Ministerstvo dopravy České republiky.
 • Ministerstvo financí České republiky.
 • Ministerstvo kultury České republiky.
 • Ministerstvo obrany České republiky.
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.

Co dělá konzulat : Velmi často se jedná o pomoc v nouzi, například při nehodách, závažných onemocněních, ztrátě dokladů, či omezení osobní svobody. Konzulární služba dále plní úkoly veřejné správy, jako například obecní úřady s rozšířenou působností v České republice.

Kdo zřizuje ministerstvo

Vláda je vrcholný orgán výkonné moci odpovědný Poslanecké sněmovně. Součástí výkonné moci jsou vedle vlády i ministerstva a jiné správní orgány. Lze je zřídit a jejich působnost vymezit pouze zákonem (zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky).

Co patří pod ministerstvo vnitra :

 • Kancelář vrchního ředitele sekce legislativy a státní správy.
 • Odbor legislativy a koordinace předpisů (životopis ředitele)
 • Odbor právní (životopis ředitelky)
 • Odbor archivní správy a spisové služby.
 • Odbor správní (životopis ředitelky)
 • Odbor všeobecné správy (životopis ředitele)
 • Odbor voleb (životopis ředitele)

Ministerstvo zemědělství řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský , Českou plemenářskou inspekci, Státní pozemkový úřad a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

 • Kancelář vrchního ředitele sekce legislativy a státní správy.
 • Odbor legislativy a koordinace předpisů (životopis ředitele)
 • Odbor právní (životopis ředitelky)
 • Odbor archivní správy a spisové služby.
 • Odbor správní (životopis ředitelky)
 • Odbor všeobecné správy (životopis ředitele)
 • Odbor voleb (životopis ředitele)

Jaký je rozdíl mezi konzulátem a velvyslanectvím

Generální konzuláty

Rozdíl mezi velvyslanectvím a konzulárními úřady je takový, že konzulární úřad zastupuje stát pouze v určitém teritoriu. Funkce, které má konzulární úřad plnit, jsou dané Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích, a také vyplývají z dalších smluv, které mezi sebou mají dané státy uzavřené.Řídí české ambasády v zahraničí. Zajišťuje ochranu práv a zájmů České republiky a jejích občanů v zahraničí. Stará se o správu majetku České republiky v zahraničí. Zabezpečuje přípravu a sjednávání mezinárodních smluv a sleduje jejich dodržování.V České republice působí řada orgánů státní správy, například:

 • Celní správa.
 • Finanční úřady.
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Úřady práce.
 • Živnostenské úřady.
 • Katastrální úřady.
 • Stavební úřady.
 • Matriční úřady.


územní členění státu, státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla, státní symboly, státní, hospodářské a služební tajemství.

Co spadá pod ministerstvo zemědělství : Ministerstvo zemědělství řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský , Českou plemenářskou inspekci, Státní pozemkový úřad a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Co patří do zemědělství : Nejdůležitější skupinou plodin jsou u nás obilniny, které pokrývají více než polovinu osevních ploch. Do rostlinných komodit patří obiloviny, olejniny, luskoviny, pícniny, cukrová řepa a brambory, dále ovoce, zelenina, chmel, réva vinná, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, květiny a školkařské výpěstky.

Kdo kontroluje ministerstva

Činnost Úřadu vlády České republiky řídí vedoucí Úřadu vlády České republiky, s výjimkou organizačních věcí státní služby a služebních vztahů státních zaměstnanců; v těchto věcech postupuje vedoucí Úřadu vlády České republiky podle služebního zákona. Vláda řídí, kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev.

Organizační složkou státu (OSS) se rozumí ministerstva a jiné správní úřady státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky, …Co dělá velvyslanec Velvyslanec je diplomat jmenovaný vládou, aby zastupoval její zemi v jiné zemi nebo mezinárodní organizaci. Jeho úkolem je komunikovat s vládou hostitelské země a usnadňovat spolupráci mezi oběma zeměmi.

Co to je velvyslanci : Velvyslanec je oficiální představitel, který jako nejvýše postavený diplomat obvykle zastupuje stát v zahraničí. Jedná se o nejvyšší diplomatickou hodnost, které lze v diplomacii dosáhnout.