Antwort Co dělat když mě někdo Vydira? Weitere Antworten – Jak reagovat na vyhrožování

Co dělat když mě někdo Vydira?
Je-li lékaři vyhrožováno, ať již pacientem nebo jinými osobami, je třeba tuto situaci nepodceňovat. Vyhrožování lékaři nebo jinému zdravotníkovi je kvalifikovaným trestným činem, stejně jako vyhrožování úřední osobě, proto je třeba učinit hlášení Policii ČR a učinit přiměřená opatření k vlastní sebeobraně.👉 Rodiče ti pomohou a posoudí, zda danou věc nahlásit na Policii ČR. 👉 Spolu s rodiči to také nahlaste provozovateli služby, přes kterou tě někdo vydírá – administrátorovi. 👉 Můžeš také napsat na poradnu napisnam.cz, situaci dobře popiš a oni ti poradí, co dělat dál.Shrnutí: V případě trestního oznámení se obracejte na nejbližší služebnu Policie České republiky (www.policie.cz/kontakty). Můžete se dostavit i na státní zastupitelství (www.justice.cz), v naléhavých případech využijte linku tísňového volání 158.

Jak reagovat na vydírání : Doporučujeme dokumentovat si i jednání s policií, a to rovněž hned od počátku. V případě, kdy jednání ze strany policie bude korektní, tak nic nebrání tomu, veškeré nahrávky obratem smazat. Na druhou stranu ve chvíli s vámi policista takříkajíc vyběhne, tak zpětně důkaz již nepořídíte.

Jak se zachovat při vyhrožování

Bude-li dotyčný útočník stále pokračovat ve vyhrožování, vydírání, stále na něj nereaguj, měj pevnou vůli, jen dále zajišťuj důkazy. Dle situace a intenzity vydírání doporučujeme svěřit se rodičům a i s dalšími dívkami věc s důkazy oznámit na Policii ČR.

Jak dokázat stalking : Vždy mějte přístroj zapnutý (nahrané hovory s výhružkami vezměte na policii nebo k vyšetřovateli jako důkaz). Telefonní obtěžování je složité dokázat jen se samotnými telefonními záznamy. Záznamy totiž ukazují, že bylo voláno z určitého čísla, ale není tu žádný důkaz o tom, kdo volal.

(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

Emocionální vydírání je silnou formou manipulace, kdy vám blízcí lidé dávají najevo: „Když se nebudeš chovat tak, jak chci já, tak toho budeš litovat! “ Emocionální vyděrač ví, jak moc je pro nás důležitý vztah s ním a zneužívá toho. Využívá svých znalostí o vašich tajemstvích a slabostech, aby dosáhl svého.

Kolik let je za vyhrožování smrti

“ Základní skutková podstata trestného činu nebezpečného vyhrožování zní následovně: „Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.Bude-li dotyčný útočník stále pokračovat ve vyhrožování, vydírání, stále na něj nereaguj, měj pevnou vůli, jen dále zajišťuj důkazy. Dle situace a intenzity vydírání doporučujeme svěřit se rodičům a i s dalšími dívkami věc s důkazy oznámit na Policii ČR.(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Dále platí omezení pro některá práva, která nelze promlčet vůbec. Jsou jimi právo na výživné, právo vlastnické, právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a právo na vykoupení reálného břemene.

Jak prokázat úmysl : V praxi tedy při zkoumání, zda se jedná o úmyslný nebo nedbalostní trestný čin postačí většinou nahlédnout do dikce trestního zákoníku. Pokud v ní není přímo uvedena nedbalost, je k jejímu naplnění potřeba úmysl. Prokázat úmysl přitom bývá v trestních řízeních jednou z nejobtížnějších záležitostí.

Jak reagovat na výčitky : Nesnažte se je omlouvat, ale zkuste pochopit jejich motivy. Nezapomeňte přitom, že "i když se tváří, že je to celé o vás, vlastně tu o vás vůbec nejde". Vyděrač se snaží najít jakousi jistotu a vy jste jen nástrojem. Vy nejste zodpovědní za jejich život a rozhodnutí.

Kdy se jedná o vydírání

Pachatelem trestného činu vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. pak je ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl.

Tresty za vydírání

V případě naplnění základní skutkové podstaty trestného činu vydírání hrozí pachateli trest odnětí svobody na půl roku až na čtyři léta nebo peněžitý trest. Trestný čin vydírání též obsahuje relativně bohatý výčet okolností podmiňujících použití vyšší trestní sazby (tzv.§ 353 trestního zákoníku:

(1) Kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Jak se bránit proti vydírání : Možnosti obrany proti stalkerům

  1. Dejte stalkerovi na vědomí, že o něj nestojíte, nemáte zájem.
  2. Přerušte osobní kontakty s pronásledovatelem – neodpovídejte na vzkazy, urážky, na telefonáty, nereagujte na SMS, nescházejte se s ním (jakýkoli kontakt s útočníkem může vést k prohloubení zájmu o oběť)