Antwort Co by znamenala mobilizace? Weitere Antworten – Kdo je povolan při mobilizaci

Co by znamenala mobilizace?
Vyhlášení mobilizace bez vyhlášení války je podle válečného práva považováno za válečný zločin. S mobilizací bývá zaměňováno povolávání záložníků do armády (mylně tento akt bývá nazýván částečná mobilizace).Branná povinnost v míru je vykonávána na principu dobrovolnosti. Tento princip se za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mění ze zákona v povinnost a vztahuje se na všechny státní občany ČR (dále jen „občan“) ve stanoveném věkovém rozpětí.Občan, který jako voják v záloze odmítl vykonávat mimořádnou službu, podléhá za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu pracovní povinnosti podle zákona o zajišťování obrany České republiky.

Kdy může být vyhlášena mobilizace : Lze je vyhlásit v případě, že je bezprostředně ohrožena svrchovanost, územní celistvost, demokratické základy České republiky nebo ve značném rozsahu vnitřní pořádek a bezpečnost, životy a zdraví, majetkové hodnoty nebo životní prostředí anebo je-li třeba plnit mezinárodní závazky o společné obraně.

Kdo musí jít do války

V České republice se branná povinnost vztahuje na všechny občany státu starší 18 let, a to na základě zákona č. 585/2004 Sb. Branný zákon. Branná povinnost naopak zaniká dnem dosáhnutí 60 let či z jiných důvodů taxativně vymezených v §7 výše zmíněného zákona.

Kdo má v ČR brannou povinnost : (1)​ Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Branná povinnost vzniká všem občanům dnem, v němž dosáhnou 18ti let a není dnes vázána na pohlaví, jako tomu bylo dříve. Brannou povinnost tak mají dle zákona i ženy. Zde je dobré si uvědomit, že branná povinnost je povinností vázanou na občanství a pozbytím státního občanství zaniká.

Výjimka se vztahuje na poslance, senátory, členy vlády, soudce Ústavního soudu, členy Nejvyššího kontrolního úřadu, diplomaty, konzuly, ředitele KÚ, občana nebo vojáka v bezpečnostním sboru. Dále se nepovolávají těhotné ženy a ženy nebo osamělí muži, kteří pečují o dítě ve věku do 15 let.

Kdo je osvobozen od branné povinnosti

V České republice se branná povinnost vztahuje na všechny občany státu starší 18 let, a to na základě zákona č. 585/2004 Sb. Branný zákon. Branná povinnost naopak zaniká dnem dosáhnutí 60 let či z jiných důvodů taxativně vymezených v §7 výše zmíněného zákona.Brannou povinnost tak mají dle zákona i ženy. Zde je dobré si uvědomit, že branná povinnost je povinností vázanou na občanství a pozbytím státního občanství zaniká. Branná povinnost pak zaniká také např. dovršením věku 60 let nebo omezením svéprávnosti.(1)​ Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen „občan“) plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále jen „ozbrojené síly“); zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.

(1)​ Branná povinnost vzniká občanovi dnem následujícím po dni, v němž dosáhne věku 18 let, a zaniká dnem dosažení věku 60 let. Občan brannou povinnost plní za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, pokud tento zákon nestanoví jinak.